2.1. - ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72


Тема 2.1.1. ПОЛУПРОСТИ АЛГЕБРИ НА ЛИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

SEMISIMPLE LIE ALGEBRAS AND THEIR APPLICATIONS

Лектор:

Проф. дфн В. С. Герджиков

Prof. DSc Vladimir Gerjikov

Тел. 979 5638

E-mail: gerjikov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти и магистри по научната специалност 01.03.01 "Теоретична и математическа физика". Неговата задача е да изложи теорията на полупростите алгебри на Ли с цел докторантът да може свободно да работи с техните базиси на Картан-Вайл, както и да усвои основните понятия: корневи и теглови системи, свойства и построяване на крайномерните неприводими представяния. Следващата цел е построяването на градуирани алгебри на Ли и свързаните с тях алгебри на Кац-Муди. Тези знания са основни в редица раздели на съвременната теоретична физика. На тях се базират съвременните подходи към безкрайномерните напълно интегрируеми Хамилтонови системи, към редица актуални проблеми на квантовата механика и статистическата физика и др.

Тема 2.1.2. ТЕОРИЯ НА СОЛИТОНИТЕ И ТЕХНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

SOLITON THEORY AND THEIR INTERACTIONS

Лектор:

Проф. дфн В. С. Герджиков

Prof. DSc Vladimir Gerjikov

Тел. 979 5638

E-mail: gerjikov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти и магистри по научната специалност 01.03.01 "Теоретична и математическа физика". Неговата задача е да изложи метода на обратната задача в теория на разсейването за решаване на нелинейни еволюционни уравнения от солитонен тип. Като примери за тези уравнения могат да служат нелинейното уравнение на Шрьодингер и уравнението на синус-Гордон, които описват редица явления в нелинейната оптика, физика на плазмата, хидродинамиката и др. Специално внимание се обръща на солитонните решения на тези уравнения. Подробно се описват N-солитонните взаимодействия и асимптотичното поведение на N-солитонните последователности, както за нелинейното уравнение на Шрьодингер, така и за неговите пертурбирани варианти. Курсът предполага основни знания по теория на обикновените диференциални уравнения, теория на аналитичните функции и теория на разсейването.

Тема 2.1.3. УВОД В СТОХАСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

INTRODUCTION IN STOCHASTIC PROCESSES

Лектор:

Проф. дфн Бойка Анева

Prof. Dr Boyka Aneva

Тел. 02979 5649

E-mail: blan@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Многочастичните комплексни системи се срещат навсякъде в природата - в процесите на изграждане на атоми имолекули, растеж на биологични структури и динамика на популациите, в механизмите на реакция-дифузия във физиката и химията, в квантовата оптика, във финансите и пазара, в поведенито на екологични и социологични системи. Общото при тези големи ансамбли от обекти е случайното поведение, зависещо от флуктуации, които могат да предизвикват макроскопични ефекти, като например дисипативни структури. Комплексните системи се характеризират със самоорганизация, за която методите на равновесната термодинамика не са приложими. Еволюцията във времето и пространственото формиране на комплексните системи може да бъде разбрано по-добре , когато се вземат предвид стохастичните процеси. Затова теорията на стохастичните методи е особено важна за различните области на естествените науки, съвременните технологии, социалните науки, комуникационните науки.

Тема 2.1.4. СИМЕТРИИ, СУПЕРСИМЕТРИИ, ДЕФОРМИРАНИ СИМЕТРИИ

НА МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИ МНОГОЧАСТИЧНИ СИСТЕМИ

SYMMETRIES, SUPERSYMMETRIES, DEFORMED SYMMETRIES OF

MODELS OF INTERACTING MANY-BODY SYSTEMS

Лектор:

Проф. дфн Бойка Анева

Prof. Dr Boyka Aneva

Тел. 02979 5649

E-mail: blan@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Теорията на групите и теорията на техните представяния предоставят естествен математически език и апарат за описване на симетриите в природата. И макар че математиката на теорията на групите и физиката на симетриите не са се развивали едновременно, тяхната взаимна връзка става особено явна в рамките на квантовата механика. Групово-теоретичният подход е придобил изключителна значимост във всяка област на съвременната физика: класическа физика, квантова физика, физика на твърдото тяло, ядро и елементарни частици представлявайки средство за разрешаване на физически проблеми включващи вътрешни симетрии, дискретни симетрии и пространствено-времеви симетрии.
Суперсиметрията е по-нов тип симетрия, която се развиваше активно и се утвърди през последните десетилетия. За пръв път нейните идеи се появиха в дуалните модели в теорията на разсейването, с което всъщност бяха открити суперструните и безкрайно- мерната алгебра на Вирасоро. Основно свойство на суперсиметрията е, че нейните преобразувания свързват фермиони и бозони, обекти с различен спин и статистика. По-високата симетрия в теорията на разсейването води до съкращаване на разходимости и позволява формулиране на пренормируеми модели на взаимодействие на елементарните частици. Поради тези си свойства суперсиметрията предоставя естествена схема за обединение и единно описание на всички частици и техните взаимодействия.
През последните години особено значение придобиха квантовите деформирани симетрии, основаващи се на некомутативни пространствено-времеви алгебрични структури. Възникнали от метода на обратната задача и развивани за построяване и точно решаване на квантови интегрируеми системи, тези богати математически структури намират приложение в далечни на-пръв поглед области на физиката и математиката.

Тема 2.1.5. СТРУКТУРА НА АТОМНОТО ЯДРО-ОСНОВНИ ЕФЕКТИ

И ТЕОРЕТИЧНОТО ИМ ОПИСАНИЕ

STRUCTURE OF ATOMIC NUCLEI MAIN EFFECTS

AND THEIR THEORETICAL INTERPRETATION

Лектори:

чл.-кор. Ч. Стоянов, Доц. Хр. Протохристов

Corresponding Member of BAS DSc Chavdar Stoyanov,

Assoc. Prof. Dr Hristo Protochristov

Тел. 979 5585, 979 5575

E-mail: Stoyanov@inrne.bas.bg, proto@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Различни видове движения на нуклоните в атомните ядра определят структурата на неговите възбудени състояния. Съществуват състояния с относително проста структура, в които някоe от основните видове движения доминира. При състоянията със сложна структура се проявяват механизмите на дисипация на отделните видове движения в атомните ядра. В курса се обсъждат едночастичното/неколективно/ и колективните видове движения в атомните ядра.Това са основни видове движения в ядрото, които са основата на най-характерни възбуждания. Анализират се експериментални данни, даващи информация за свойствата на основните възбуждания в ядрото. Представени са най-популярните методи за теоретичното им описание. Обсъждат се няколко вида ефективно взаимодействия в атомното ядро, широко използвани през последните години. Взаимодействията, чиито параметри са подбрани въз основа на емпирически данни водят до смесване на простите възбуждания в ядрото. Показани са примери на затихване на едночастичното и колективните движения, а също методи за теоретичното описание на това явление. Обсъждат се ядрени процеси, в които се проявяват описаните по-горе свойства.

Тема 2.1.7. РАДИАЦИОННА ДОЗИМЕТРИЯ И ЛЪЧЕЗАЩИТА

RADIATION DOSIMETRY AND RADIATION PROTECTION

Лектор:

Доц. д-р Милен Г. Йовчев

Assoc. Prof. Dr Milen Iovtchev

Тел. 0888274666

E-mail: miovtchev@abv.bg

Хорариум:

22 лекционни часа и 8 лабораторни часа

Анотация:

Основни познания по дозиметрия на видовете йонизиращи лъчения. Дози-метрични величини и измерителни единици. Експериментални методи и уреди за измерване на дозата. Радиоекология, измерване на ниски активности (алфа- и бета-измервания). Радиационни норми и лъчезащита - основни принципи. Лабораторни упражнения за практическо измерване на йонизиращи лъчения, за определяне и прогнозиране на различни видове дози.

Тема 2.1.8. Квантово групова симетрия и обобщена статистика в ниски размерности

Quantum group symmetry and braid group statistics in low dimensional physics

Лектор:

Проф. Людмил Хаджииванов

Prof. L.Hadjiivanov

Тел. 979 5643

E-mail: lhadji@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 лекционни часа

Анотация:

В редица интересни случаи физическите явления реално протичат в (т.е., могат да бъдат моделирани чрез) пространство-време с размерност, по-ниска от обичайната (D < 4). Един от най-известните и потенциално важни за приложенията случаи е този на дробния квантов ефект на Хол, при който описанието на електронната структура на прехода се свежда до това на двумерен квантов несвиваем флуид (R.B. Laughlin, Phys. Rev. Lett. 50 (1983) 1395-1398, Нобелова награда по физика за 1998 г.). Оказва се, че статистическите свойства на съответния модел се повлияват съществено от ниската размерност: в частност, обичайната Бозе-Ферми алтернатива от пермутационен тип се заменя от възможността за по-обща статистика, описваща се с представяния на (безкрайната) група на плитките. Същевременно вместо типичната вътрешна (калибровъчна) симетрия, описвана чрез представянията на компактна група, възникват симетрии от квантово-групов характер. Задачата на предложения курс е да направи самосъгласувано съвременно въведение в математическите структури, необходими за описанието на описаните явления, и техните свойства.

Тема 2.1.9. Двумерни конформни теории на полето

Two dimensional conformal field theory

Лектор:

проф. дфн Валентина Петкова

V.Petkova

Тел. 979 5636

E-mail: petkova@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 лекционни часа

Анотация:

Понятията и методите на квантовите 2-мерни конформни теории намират приложение в теория на струните, в статистическата физика, в модели на квантови компютри, а напоследък и в 4-мерни суперсиметрични калибровъчни теории
Основно съдържание на лекциите:
Бекрайномерни алгебри на Ли и техните представяния (алгебра на Вирасоро, афинни лагебри на Ли). Полеви реализации, правила на сливане. Основни модели, кулонов газ, вертексни оператори. Разложения на операторни произведения, корелатори и представяния на групата на плитките, локалност. Модели на Вес-Зумино-Новиков-Уиттен, уравнения на Книжник-Замолодчиков. Характери, модулярна инвариантност и модулярни инварианти. Теории с граници, топологични дефекти. Приложения към затворени и отворени струни. Квантова теория на Лиувил и приложения.
Курсът е четен през 2009 г на студенти, дипломанти и докторанти в Университета в Гьотинген, Германия

Тема 2.1.10. ЛИ (КВАНТОВИ) (СУПЕР) АЛГЕБРИ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕДСТАВЯНИЯ

LIE (QUANTUM) (SUPER) ALGEBRAS, CLASSIFICTION AND REPRESENTATIONS

Лектор:

Проф. дфн Владимир К. Добрев

Prof. DSc Vladimir Dobrev

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Лекциите целят да представят на най-съвременно равнище основния материал за структурата, класификацията и представянията на полупрости Ли алгебри и афинни Кац-Муди алгебри, на техните q-деформации (квантови групи), реални форми и суперсиметрични разширения, с оглед на приложението на този материал към най-актуалните задачи на теорията на елементарните частици и на математичната физика. Курсът е подходящ за физици-теоретици и за математици, интересуващи се от приложения към физиката. Не се изисква предварително познаване на теорията на алгебрите на Ли. Могат да се получават консултации и по въпроси свързани с тематиката на курса, но не включени при настоящето четене. По време на четенето на курса могат да се поставят задачи за оригинални научни разработки.

Тема 2.1.11. Методите на неутронно разсейване като следство за

изследване на структурата и динамиката на кондензираната материия

Neutron scattering methods as a tool for investigation

of condensed matter structure and dynamics

Лектор:

проф. дфн Кирил Крежов

K.Krejov

Тел. 979 5543

E-mail: krezhov@inrne.bas.bg

Хорариум:

22 лекционни часа

Анотация:

Ядрените методи основани на неутронното разсейване са добре установени неразрушителни методи, с доказана висока ефективност при решаването на сложни структурни проблеми в кондензираната материя. Те се възползват от уникалните свойства на неутрона, които го правят изключително гъвкава сонда в химията, физиката и биологията. В курса лекции основно място заема неутронната дифракция. Неутроните проникват през много материали, техника и могат да бъдат използвани за изследване на образци поместени в криостати, пещи и сложни апаратури, съчетаващи високо налягане и високи температури. Неутроните различават водород и леки атоми в присъствието на тежки атоми, може да открият изотопно заместване, да разграничат съседни елементи в периодичната таблица и са силно чувствителни към магнетизма. Ние даваме примери от последните приложения на неутронна дифракция като се набляга на теорията и експеримента в областта на нанонауката и магнетизма.

Тема 2.1.12. ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

NUCLEAR ELEKTRONICS

This course may also be held in English, upon request

Лектор:

Проф. дфн Иван Ванков

Prof. DSc Ivan Vankov

Тел. 02 979 5589, 02 875 6069

E-mail: ivankov@inrne.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Предназначението на този курс е докторантите да разширят и задълбочат познанията си в областта на експерименталната техника, прилагана при ядрените изследвания. За целта най-напред в него се изучават основните свойства на йонизиращите лъчения и най-характерните им взаимодействия с веществата, през които преминават. По-нататък са описани най-широко разпространените детектори на тези лъчения. Втората част на курса е посветена на основните видове електронни устройства, предназначени за измерване на основните параметри на йонизиращите лъчения – плътност на потока, енергия и др. Разгледани са както основните електронни устройства, с които се изграждат ядрените уреди – усилватели, дискриминатори и регистратори на сигналите от детекторите, така и най-характерните комплексни измерителни уреди – радиометри, дозиметри и спектрометри. Накрая са дадени накратко принципите на изграждане на магистрално-модулните измерителни системи и са описани най-характерните от тях – КАМАК и VME.

Annotation:

This course is destined to enlarge the knowledges of the PhD students in the area of the experimental technic used in nuclear researches. First of all the basic parameters of the ionizing radiations as well as their interactions with the matter will be studied. Further, the most frequently used radiation detectors will be described. The second part of the course is devoted to the basic electronic devices used for measuring the most important parameters of the radiations as flux density, energy and others. Their basic electronics blocks as amplifiers, discriminators, race meters, pulse counters an so on will be described and analyzed as well as the complex apparatus as radiometers, dosemeters and spectrometers. The last part of the lectures will consider the structure and principle of operation of the so called bus-module system like CAMAC, VME and FASTBUS., used in big particle physics experiments.

Тема 2.1.13. ОСНОВИ НА РАДИОЕКОЛОГИЯТА

BASIS OF RADIOECOLOGY

Лектор:

Проф. дхн Александър С. Стрезов

Prof. DSc Alexander Strezov

Тел. 979 5494, 0899257077

E-mail: astrezov@abv.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти и магистри по научната специалност 4.2. Химически науки - "Радиоекология"
Радиоекологията е съвременната наука, занимаваща се с поведението на радионуклидите в околната среда. Изследването на морските екосистеми, биоразнообразието и взаимодействието с флората и фауната, включително надеждната оценка на въздействеието на радионуклидите и тежките метали върху почви, дънни утайки и водорасли е основна задача при изучаване на риска от замърсяване на околната среда и ефектите върху хората. Създаване на данни, бази за дългосрочно управление на околната среда от замърсяване е основна цел и оценка на екологичното въздействие на човешките дейности и управление на устойчива околна среда в крайбрежната зона и континенталния шелф. Замърсяването на морските екосистеми от нуклиди и тежки метали е било проблем в световен мащаб през последните десетилетия.

Annotation:

Radioecology is a modern science dealing with the behavior of radionuclides in the environment. The studies of marine ecosystems, biodiversity and biota interactions, including reliable evaluation of radionuclide and heavy metal impact on soils, sediments and algae is a major task in studying the risk of environmental pollution and effects on humans. Creation of data bases for long term environmental management of pollution; evaluation of ecological impact of human activities and management of sustainable environment – coastal zone and continental shelf, including assessment and forecasting techniques, is needed to understand the impacts of various activities on ecosystems, to contribute to protect the ecosystems from pollution and to develop long-term models for management of the coastal zone.
The pollution of marine ecosystems by nuclides and heavy metals has been a world-wide problem in the last decades.

 


2.2. - ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ (ИЕЕС)

София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 10


Тема 2.2.1. ЕЛЕКТРОХИМИЧНА ИМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПИЯ –

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY –

THEOTERICAL BASIS AND ADVANCED METHODS FOR ANALYSIS

Лектори:

Ръководител на курса:

Проф. дхн Дария Владикова

Prof. Dr. Daria Vladikova

Тел. (02) 979 27 65; 0884 202 150

E-mail: d.vladikova@iees.bas.bg; d.vladikova@bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции; 5 часа семинарни упражнения

Анотация:

Курсът е предназначен както за докторанти, така и за следдокторска специализация. Като се има предвид широкият спектър от научни области в които се прилага електрохимичният импеданс, придназначението на курса излиза извън класическата електрохимична зона за обучение. Той може да бъде полезен за повишаване квалификацията на специализанти от дисциплини като: химия на твърдото тяло, материалознание, електрокерамични материали, полупроводници, енергийни системи (батерии, горивни елементи) и др. Част от материала е представена като електронен курс в електронната страница на Centre of Excellence POEMES към Института.
Курсът е разделен на две части.
Част І въвежда в науката и в техниката на електрохимичната импедансна спектроскопия. Разглежда се принципът на електрохимичната импедансна спектроскопия. Въвеждат се основни дефиниции и номенклатура, електрични и електрохимични елементи, базови кинетични модели и методи за тяхната идентификация.
Част ІІ запознава с метода на Диференциалния импедансен анализ (ДИА) - един иновационен подход за анализ на импедансни данни, създаден в ИЕЕС, който значително повишава информационния потенциал на импедансната спектоскопия. В курса са включени примери за приложението на ДИА върху моделни и реални обекти.
При интерес в тази част на курса може да се подберат допълнително обекти свързани с тематиката на курсистите.

Тема 2.2.2. ХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОК

CHEMICAL POWER SOURCES

Лектор:

Проф. д-р Антон Момчилов

Prof. Anton Momchilov, PhD

Тел. 02 979 2734, 0886 899 433

E-mail: a.momchilov@iees.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът "Електрохимични източници на ток", предложен на ЦО към БАН, е предназначен за обучение на докторанти по специалности ЕЛЕКТРОХИМИЯ (01.05.14) и ФИЗИКОХИМИЯ (01.05.05) за образователно-научната степен ДОКТОР.
Задачата на курса "Електрохимични източници на ток" е да въведе студентите в теоретичните основи на най-използваемите електрохимични системи (ЕХС), базираните на тях на химичните източници на ток (ХИТ) с класически технологии за производството, както и практическото приложение на различните видове ХИТ. В курса е включено изучаването на основни ЕХС и базираните на тях на ХИТ като сухи и алкални цинк-мананодиоксидни елементи, цинк-сребърнооксидни елементи, горивни елементи, литиеви елементи, алкални акумулатори, оловен акумулатор. Основното предназначение на курса е да даде базови познания на докторантите в областта на електрохимичните източници на ток.

 


2.3. - ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ - АСЗ

София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 103


Тема 2.3.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА БИОКОНВЕРСИЯТА

TECHNOLOGICAL BASES OF BIOCONVERTION

Лектор:

проф. дтн Венко Николаев Бешков

Prof. Venko BESCHKOV, D.Sc., Inst. Chem. Engineering

Тел. (+359 2)898447721

E-mail: vbeschkov@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да подготви студентите по основните процеси в биотехнологичните производства, тяхното мащабиране и водене в промишлени условия.
В учебния материал са включени елементи от кинетиката на ензимните реакции, на микробиалните процеси на растеж и продуциране на метаболити, както и от теорията на химичните и биохимични реактори. Разгледани са различните конструкции на биохимичните реактори според тяхното предназначение
Отделено е място и за критериите за извършване на прехода на ферментационните процеси от лабораторен към промишлен мащаб, както и на основните методи за измерване на параметрите на процесите (физични, химични и биохимични).
В края на курса се разглеждат основните принципи и процеси на след-ферментационна преработка (извличането на продуктите от ферментационната среда).
Учебният материал се основава както на ензимната катализа и кинетиката на микробните процеси, така и на апарата на инженерната химия – хидродинамика, топло- и масопренасяне, теория на химичните реактори и пр.

Тема 2.3.2. ОСНОВИ НА МОДЕЛИРАНЕТО И СИМУЛИРАНЕТО

В ИНЖЕНЕРНАТА ХИМИЯ И ХИМИЧНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

FUNDAMENTAL OF THE MODELING AND SIMULATION IN

CHEMICAL ENGINEERING AND CHEMICAL TECHNOLOGY

Лектор:

проф. дтн Христо Бояджиев,

Prof. Chr. BOYADJIEV, D.Sc., Inst. Chem. Engineering

Тел. 0898 425 862

E-mail: chr.boyadjiev@gmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът за докторанти съдържа седем теми.
ТЕМА 1. МОДЕЛИ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ПРОЦЕСИ разглежда механика на непрекъснатите среди и модели на хидродинамични процеси, дифузионни процеси, топлинни процеси,химически процеси и адсорбционни процеси.
ТЕМА 2. МОДЕЛИ НА ИНЖЕНЕРНО-ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ разглежда връзката между механизъм и математично описание при теоретични модели, моделни теории, критериални модели и дифузионни модели на колонни апарати.
ТЕМА 3. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ разглежда методите за решаване на задачата при некоректност на обратни задачи и методи за решаване на некоректни идентификационни задачи и идентификация при много параметрични модели.
ТЕМА 4. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МОДЕЛИ разглежда статистическите методи за определяне на значимост на оценки на параметри и адекватност на модели.
ТЕМА 5. КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИ разглежда обобщен анализ при нестационарен процес и стационарен процес.
ТЕМА 6. МАЩАБЕН ПРЕХОД разглежда връзката между подобие и мащабен преход, мащабен ефект, дифузионен модел и мащабен преход.
ТЕМА 7. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ разглежда методи за симулиране на ХТС, оптимален синтез на ХТС и реновация на ХТС.

Тема 2.3.5. СЪВРЕМЕНИ МЕТОДИ И ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ И ОБЕКТИ

CONTEMPORARY METHODS AND COMPUTER-AIDED TOOLS FOR

OPTIMIZATION OF CHEMICAL PROCESS SYSTEMS AND OBJECTS

Лектор:

проф. д-р Боян Бонев Иванов,

Assoc.Prof. Boyan Bonev Ivanov, Ph.D.,

Тел. (+359 2) 979 32 75

E-mail: bivanov1946@gmail.com

Хорариум:

26 часа теоретични лекции и 20 часа упражнения

Анотация:

Курсът е предназначен докторанти и научни работници занимаващи се с проблемите на оптимизацията на химико-технологични системи и обекти, а така също и на отделни процеси. Ще бъдат изложени съвременни методи, алгоритми и комерсиални програмни средства за оптимизация. Основно внимание е отделено на методите на нелинейното програмиране, тъй като при повечето технологични процеси и производства обектите са нелинейни. Значителна част от курса е посветен на запознаване на слушателите с някои от съвременните програмни средства, такива като GAMS и използуването на езика MATLAB при оптимизацията. Използуват се редица примери от реалната практика за демонстрация на методите за оптимизация и начина на приложение на комерсиалните програмни средства.

Тема 2.3.6. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ХИМИЧНИ И КАТАЛИТИЧНИ ПРОЦЕСИ В ИНДУСТРИАЛНИ КОЛОННИ АПАРАТИ

MODELING AND SIMULATION OF CHEMICAL AND CATALYTIC PROCESSES IN INDUSTRIAL COLUMN APPARATUSES

Лектор:

Проф. дтн Христо Бояджиев

Prof. Dr. Christo Boyadjiev

Тел. 0898 425 862

E-mail: chr.boyadjiev@gmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

В курса се предлагат методите за моделиране и симулиране на химични и каталитични процеси в колонни промишлени апарати, развити в монографиите:

 • Chr. Boyadjiev, "Theoretical Chemical Engineering. Modeling and simulation", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 594.
 • Chr. Boyadjiev, M. Doichinova, B. Boyadjiev, P. Popova-Krumova, "Modeling of Column Apparatus Processes", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2016, pp. 313.
 • Ще бъдат разгледани конвективно-дифузионни и средно-концентрационни модели в приближенията на механиката на непрекъснатите среди в случаите на прости и сложни хомогенни химични реакции и на хетерогенни каталитични реакции в системи газ (течност)-твърдо, когато адсорбционният етап е физичен или химичен. Разглежданите модели дават възможност за качествен и количествен анализ на химични и каталитични процеси в колонни промишлени апарати. Ще бъдат разгледани и изчислителните проблеми на симулирането на тези процеси.

  Аnnotation:

  In the course are presented the methods for modeling and simulation of chemical and catalytic processes in column industrial apparatuses, developed in the monographs:

 • Chr. Boyadjiev, "Theoretical Chemical Engineering. Modeling and simulation", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 594.
 • Chr. Boyadjiev, M. Doichinova, B. Boyadjiev, P. Popova-Krumova, "Modeling of Column Apparatus Processes", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2016, pp. 313.
 • Will be discussed the convective- diffusion and average-concentration models in approximations of Mechanics of Continua in cases of simple and complex homogeneous chemical reactions and heterogeneous catalytic reactions in the gas (liquid)-solid systems when the adsorption stage is physically or chemically. The models considered are suitable for qualitative and quantitative analysis of the chemical and catalytic processes in industrial column apparatuses. Will be discussed the calculation problems of the process simulations.


  Тема 2.3.7. МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА АБСОРБЦИОННИ И АДСОРБЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ИНДУСТРИАЛНИ КОЛОННИ АПАРАТИ

  MODELING AND SIMULATION OF ABSORPTION AND ADSORPTION PROCESSES IN INDUSTRIAL COLUMN APPARATUSES

  Лектор:

  Проф. дтн Христо Бояджиев

  Prof. Dr. Christo Boyadjiev

  Тел. 0898 425 862

  E-mail: chr.boyadjiev@gmail.com

  Хорариум:

  30 учебни часа

  Анотация:

  В курса се предлагат методите за моделиране и симулиране на абсорбционни и адсорбционни процеси в колонни промишлени апарати, развити в монографиите:

 • Chr. Boyadjiev, "Theoretical Chemical Engineering. Modeling and simulation", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 594.
 • Chr. Boyadjiev, M. Doichinova, B. Boyadjiev, P. Popova-Krumova, "Modeling of Column Apparatus Processes", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2016, pp. 313.
 • Ще бъдат разгледани конвективно-дифузионни и средно-концентрационни модели в приближенията на механиката на непрекъснатите среди в случаите на физична и химична абсорбция в системи газ-течност и физична и химична адсорбция в системи газ (течност)-твърдо. Разглежданите модели дават възможност за качествен и кличествен анализ на абсорбционни и адсорбционни процеси в колонни промишлени апарати. Ще бъдат разгледани и изчислителните проблеми на симулирането на тези процеси.

  Аnnotation:

  In the course are presented the methods for modeling and simulation of absorption and adsorption processes in column industrial apparatuses, developed in the monographs:

 • Chr. Boyadjiev, "Theoretical Chemical Engineering. Modeling and simulation", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, pp. 594.
 • Chr. Boyadjiev, M. Doichinova, B. Boyadjiev, P. Popova-Krumova, "Modeling of Column Apparatus Processes", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2016, pp. 313.
 • Will be discussed the convective-diffusion and average-concentration models in approximations of mechanics of continua in cases of physical and chemical absorption in gas-liquid systems and physical and chemical adsorption in gas (liquid)-solid systems. The models considered are suitable for qualitative and quantitative analysis of the absorption and adsorption processes in industrial column apparatuses. Will be discussed the calculation problems of the process simulations.

   


  2.4. - ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

  И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - АСЗ

  София 1784, бул."Цариградско шосе" 72


  Тема 2.4.1 НАНОТЕХНОЛОГИИ. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ.

  NANOTECHNOLOGIES. ADVANCE AND PERSPECTIVES

  Лектор:

  Доц. Никола Копринаров

  Assoc. Prof. Nikola Koprinarov

  Тел. 778448

  E-mail: koprin@phys.bas.bg

  Хорариум:

  30 учебни часа

  Анотация:

  Разглежданият материал е подходящ за докторанти в областта на физическите и химическите науки, за специалисти, занимаващи се със синтез на нови вещества, изследване и внедряване на нови материали, създаване на сензори и прибори на нови принципи. Особено внимание е обърнато на нетрадиционните начини на мислене и произлезлите от тях техничеки решения. Разгледани са причините, довели до идеята за развитие на нанотехнологиите, етапите и степента на развитие на новите нанотехнологични направления, поставените цели и възможните области на приложението им. Дискутирани са въпросите, свързани с опасностите, които могат да възникнат от развитието на това ново направление. Разглежданите теми не са застъпени в образователните програми на средните и висшите учебни заведения и с този курс се цели да се представят най-новите постижения в тази област.
  Поради това, че нанотехнологиите са пряко свързани с чистите научни изследвания, космическите изследвания, медицината, отбраната, образованието, здравеопазването и т.н. и са в състояние да доведат до решителен напредък във всички тези области, те са залегнали като щедро финансиран държавен приоритет във всички, водещи в научната област, държави. В разработените по този повод програми, голямо внимание е отделено на въглерода и уникалните свойства на наноструктурите, които той изгражда. Вече е доказано, че въглеродните структури, са с висока стабилност, превъзходни механически качества, химическа устойчивост, могат да придобиват проводимост като тази, типична за изолаторите, проводниците, полупроводниците и свръхпроводниците, от тях могат да се създават нови видове материали, високоефективни абсорбери, катализатори, наномеханични прибори, нова свръхминиатюрна електроника и т.н. В предложения курс те са застъпени в малко по-разишрен обем.

  Тема 2.4.2. ФОТОЕЛЕКТРИЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

  PHOTOVOLTAIC CONVERSION OF SOLAR ENERGY

  Лектор:

  Проф. д-р Петко Витанов

  Prof. Petko Vitanov

  Тел. 8754016, 778448

  E-mail: vitanov@phys.bas.bg

  Хорариум:

  26 учебни часа

  Анотация:

  Фотоелектричното преобразуване на слънчевата енергия е една от основните технологии за използване на слънчевата енергия. Предлаганият курс има за цел да запознае специалисти от природните и техническите науки с принципа на работа, конструкция и технологии на слънчевите фотоелементи. Като естествено техническо развитие се разглеждат фотоелектрични модули и слънчеви генератори. Слушателите ще бъдат запознати с методите за добив на електрическа енергия чрез фотоелектрично преобразуване на слънчевата светлина. Курсът завършва с технико-икономическа оценка на тази технология за производство на електрическа енергия.

  Annotation:

  Photovoltaic conversion of solar energy is one of the key technologies for the utilization of solar energy. The course aims to familiarize experts from the natural sciences and engineering with the principles of operation, design and technology of solar cells. Photovoltaic modules and solar generators are considered as a technical development. PhD students will become familiar with the methods for electric energy generation through photovoltaic conversion of the sunlight. The course ends with knowledge for the feasibility of this technology for electricity production.

  Тема 2.4.3. ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ И ТЕХНОЛОГИИ

  SEMICONDUCTOR DEVICES AND TECHNOLOGIES

  Лектори:

  Проф. д-р Петко Витанов

  Prof. Petko Vitanov

  Тел. 8754016, 778448

  E-mail: vitanov@phys.bas.bg

  Хорариум:

  30 учебни часа

  Анотация:

  Полупроводниковите прибори са в основата на техническата революция през последните 20 години. Предлаганият курс дава основни познания за физическите принципи и технологична реализация на полупроводникови прибори и схеми използвани в телекомуникационната и компютерна индустрия като включва и най-важните прибори използвани в съвременното електронното инжинерство. Курсът дискутира както структурата, поведението и работните характеристики на полупроводниковите прибори - базови елементи за ИС, така и основните технологични процеси и технологичната последователност за реализирането им. Курсът е подходящ за докторанти и специалисти работещи в областта на създаване на нови прибори и микроелектромеханични (МЕМS) системи.
  Разглежданите теми не са застъпени в образователните програми на ВУЗ и с този курс е цели да се допълни информацията в тази област.

  Annotation:

  Semiconductor industry is the fundamental of the technical revolution in the past 30 years. The course includes basic knowledge of physical principles and technologies of semiconductor devices and integrated circuits used in telecommunications and computer industry. The necessary background assumed is an introductory understanding of solid state physics and semiconductor physics. The course is suitable for students and specialists working in the field of new materials in electronics and advance semiconductor devices.