4.1. - ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 21


Тема 4.1.3. БИОАНАЛИЗ. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИТЕ МЕТОДИ

ЗА АНАЛИЗ НА ПЕПТИДИ И ПРОТЕИНИ

THEORETICAL BACKGROUND OF ELECTROPHORETIC ANALYSIS OF PEPTIDES AND PROTEINS

Лектор:

д-р Тамара Пайпанова, доц.

Tamara Pajpanova, PhD, Professor, Department of "Biochemical Pharmacology and Drug Design"

Тел.(+359 2) 979 26 62; Факс.(+359 2) 8723 507

E-mail: tamara@bio21.bas.bg; tamarapajpanova@hotmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът има за цел да запознате докторантите със съвременнтите методи за биоанализ. Темите включват всички етапи от извършването на анализа: подготвка на пробата за анализ, избиране на подходяща техника, колона и мобилна фаза. Специално внимание се обръща на най-популярните форми на течното хроматографско разделяне HPLC , СЕ и СЕС както и на някои специфични техники за разделяне на аминокиселини, пептиди и протеини.
Кой ще има полза от курса:
Курсът е подходящ както за докторанти с предварителни познания в областатта на HPLC, така и за начинаещи. Разработен е специално за химици, биохимици и биолози търсещи практическо разрешение на проблеми свързани с пречистване и изолиране.

Тема 4.1.4. EПИГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ И СЪБИТИЯ,

ОПРЕДЕЛЯЩИ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗМИТЕ

THE ROLE OF EPIGENETICS IN THE ORGANISMS’ LIFE

Лектор:

Проф. Георги Милошев, д-р

George Miloshev, PhD, Prof.

Head of Laboratory of Yeast Molecular Genetics

Тел.02 9733697; Моб.0898 364 440

E-mail: miloshev@bio21.bas.bg

Web: www.chromatinepigenetics.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът има за цел да въведе докторанти, главно биолозив основите на бурно развиващата се Епигенетика. Предвидените теми включват обзор на развитието на епигенетиката през последните 5 години и създаването на нова наука, наречена Епигеномика. Подробните лекции въвеждат в регулацията на геннната експресия, опосредствена от процесите на метилиране на ДНК, замяната на хистоновите молекули с хистонови варианти, постранслационните модификации на хроматина, висшите хроматинови структури и некодиращите РНК-и. Разглежда се влиянието на околната среда върху епигенома.Специално внимание се отделя на епигенетичните промени при канцерогенеза, епигенетика на поведението, развитието. Дискутира се създаването на първите лекарствени препарати на епигенетична основа.
Курсът е подходящ за докторанти биолози от всички специалности, в т.ч. генетици, медици, биотехнолози, фармаколози и биофизици.

Тема 4.1.5. ГЕНОМИКА

GENOMICS

Лектор:

Акад. Иван Г. Иванов

Acad. Ivan G. Ivanov

Тел. 02 979 26 84

E-mail:iivanov@bio21.bas.bg

Хорариум:

20 учебни часа

Анотация:

Целта на лекционния курс "Геномика" е да запознае докторантите от Българската академия на науките с предмета и същността на един от най-новите и бързо развиващи се клонове на молекулярната генетика – геномиката. Курсът включва следните теми:

Annotation:

The aim of the course "Genomics" is to introduce to the Bulgarian Academy of Science PhD students the purpose and nature of one of the newest and fastest growing branches of molecular genetics – genomics. The course includes the following topics:

 


4.2. - ИНСТИТУТ ПО НЕВРОБИОЛОГИЯ

София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл 21


Тема 4.2.2. СЕТИВНО-ДВИГАТЕЛНИ И АДАПТИВНИ ПРОЦЕСИ

Лектор:

доц. д-р Валентина Григорова

Моб. 088 285 2396 Дом.тел. 852 3612

E-mail:valgrig04@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Сетивно-двигателните функции представляват трансформиране на усещането в двигателен акт. В този аспект основна роля играе зрителната система, която чрез различни видове очни движения насочва и подпомага движенията на ръката към различни обекти от заобикалящия ни свят. От друга страна, очедвигателната, опорно-двигателната и сензомоторната системи, подържат запазването на равновесието на тялото в пространството, което е основна биологична функция на организма. Главната задача при сензомоторните процеси е да се обедини информация от много чувствителни канали за света около нас, да се използва и планират моторните отговори. Тази задача не може да има строго фиксиран алгоритъм, тъй като физичните свойства на нашето тяло и обкръжаващата ни среда се менят, което изисква съответни промени в сензомоторното управление, т.е. необходима е адаптация. Адаптацията е процес на обучение и представлява компенсация на физиологични или патологични промени, засягащи сетивно-двигателните системи, в които участват и най-висшите функции на централната нервна система като вниманието и паметта.

Тема 4.2.7. ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ПАМЕТТА И ОБУЧЕНИЕТО

PHYSIOLOGICAL BASIS OF MEMORY AND LEARNING

Лектор:

Доц. д-р Даниела Пехливанова

Assoc. Prof. Daniela Pechlivanova, PhD

Тел. 02 979 3709, 0896 512 611

E-mail: d.pechlivanova@inb.bas.bg, pechlivanova@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Методи на оценяване:

Тест и събеседване

Анотация:

Избираемият курс е предназначен за докторанти, работещи в областа на физиологията, патофизиологията и фармакологията на паметта и обучението. Целта на курса е запознаване на докторантите с основните структури и физиологични механизми, които участват в процесите на формиране на различните видове памет, селективно внимание, мотивация и обучение. В рамките на предвидените лекции, докторантите ще имат възможност да се запознаят с най-новите постижения в изясняване на структурните, клетъчни и биохимични механизми, които опосредстват кодирането, съхраняването, възпроизвеждането и загубата на информация в мозъка по време на обучение и запаметяване. В курса ще бъдат разгледани някои основни експериментални модели на различните видове памет и обучение.Допълнителната практическа насоченост на курса дава възможност за изясняване на влиянието, което оказват редица ендогенни и екзогенни фактори върху процесите на образуване и загуба на паметта.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Аnnotation:

The optional elective course "Physiological basis of memory and learning” is intended for PhD students working in the fields of physiology, pathophysiology and pharmacology of memory and learning. The aim of the course is to acquaint PhD students with the main structures and physiological mechanisms involved in the processes of formation of different types of memory, selective attention, motivation and learning. Within the lectures, PhD students have the opportunity to get acquainted with the latest advances in elucidation of the structural, cellular and biochemical mechanisms participating in the encoding, storage, reproduction and loss of information in the brain during learning and memory storage. The course will review some basic experimental preclinical models of different types of memory and learning. The additional practical guideline of the course allows elucidating the influence of a number of endogenous and exogenous factors on the processes of memory formation and loss.

Тема 4.2.8. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ IN VITRO НА БИОМЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИОЛОГИЧНИ ТЪКАНИ

THEORETICAL BASIS AND METHODS FOR IN VITRO INVESTIGATION OF THE BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF BIOLOGICAL TISSUES

Лектор:

доц. д-р Мария Антонова

Assoc. prof. Mariya Antonova, PhD

Тел. 02 979 2167, 0896 607 720

E-mail: m.antonova@inb.bas.bg, mariya.antonova@gmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Методи на оценяване:

Събеседване

Анотация:

Предлаганият специализиран курс е предназначен за докторанти - биолози, фармацевти и медици, но може да се посещава и от докторанти с други специалности, които работят върху охарактеризиране на физиологичното поведение на биологични тъкани в норма и патология, както и върху изследвания на фармакологични и физически въздействия върху това поведение, когато е изключена нервната и хуморална регулация на живия организъм. Целта на курса е да бъдат обхванати различни методики за изследване на непосредственото влияние на различни въздействия и заболявания върху биомеханични (вискозо-еластични) характеристики на витални тъкани in vitro. По принцип разглежданите методики са приложими за различни биологични тъкани като кръвоносни съдове, кожа, различни препарати от вътрешни органи, особено такива с гладка мускулатура, но в курса ще бъде разглеждано приложението им специално върху кръвоносни съдове. Познаването на вискозо-еластичността на биологични тъкани може да се разглежда като допълнителен асортимент от изследвания, който допринася за по-пълното описание на техните характеристики и поведение в различни условия, както и непосредствената реакция на тъканите при промяна на условията. Получените чрез експерименталните изследвания стойности на биомеханичните характеристики могат да бъдат използвани при математическо моделиране на поведението на изследваните тъкани. Тези знания ще бъдат в помощ на докторантите в тяхното обучение, а също и ще допринесат за обоснован оптимален избор на метод за провеждене на предвиждани изследвания.
Тематиката е разпределена в 15 въпроса, като занятията се провеждат във вид на семинари, лекции или съчетано лекции с практически занятия - общо 30 часа, от които 15 часа лекции. Започва се с общ преглед на основни въпроси по физиология на гладките мускули и сърдечносъдовата система, предназначен главно за немедици. Тази първа част от курса е предназначена да опише проблематиката при изследването на съдовата стена in vitro, като очертае възможностите на биомеханичното изследване с цел определяне на непосредственото действие на физични, патологични и медикаментозни фактори върху нея. Освен въпросите за физиология на синапса и гладките мускули, както и нервната и хуморална регулация на съдовия тонус, които могат да бъдат подготвени от всеки учебник по физиология от последните години, въпросите за кръвообращението и особено за налягане и скорост на кръвния поток и хидравлични съпротивления, са разгледани от гледна точка на хидродинамиката с приложение в хемодинамиката. Втората част от курса представлява въведение в биомеханиката на съдовата стена, елементи от теорията на вискозо-еластичността и възможностите за in vitro изследването й при биологични препарати. Разглеждат се методи за едномерно и двумерно определяне на статични еластични характеристики, метод на принудените трептения, електрична и механична стимулация на препарати. Използваният математически апарат е адаптиран към спецификата на обучение на биолози, фармацевти и медици, така че да не ги затруднява с излишни подробности, като е обърнато специално внимание на физическия смисъл на прилаганите методики за изследване, както и на използваните величини и зависимости, а също и на възможностите за интерпретиране на получените резултати.
Различните методики са изяснени в отделни въпроси, като специално внимание е обърнато на тези, които могат да бъдат прилагани у нас, без да са пренебрегнати широко използваните и в чужбина. Предвижда се симултанно практическо обучение с някои от методиките при колеги, които ги прилагат в изследователската си дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Аnnotation:

The present specialized course "Theoretical basis and methods for in vitro investigation of the biomechanical characteristics of biological tissues” is intended for PhD students with a previous specialty mainly in biology, pharmacy, and medicine but it could be also useful for PhD students with any other specialty who are working on the characterization of the physiological behavior of biological tissues in norm and pathology as well as who are studying the pharmacological and physical influences on that behavior when the neural and humoral regulation of the living organism is eliminated.
The purpose of the course is the PhD students to be educated in different methods for investigation of the direct effect of various influences and diseases on the biomechanical characteristics (viscoelasticity) of vital tissue preparations in vitro. The methods described in the course are applicable on various biological tissues (blood vessels, skin, and various organs especially with smooth muscle) but here blood vessels will be especially taken in mind. The knowledge about the biological tissues viscoelasticity might be considered as additional assortment of investigations that might contribute to a complete description of their characteristics and behavior in various conditions as well as the direct response of the tissues on the environmental changes. The values of the biomechanical characteristics could be used in mathematical modeling of the studied tissues behavior. That knowledge might be helpful to the PhD students in their education as well as they would contribute to a well-grounded optimal choice of the method for envisaged method of investigation.
The material is separated in 15 topics. The presentation is planned as seminars, lessons or lessons with practical class - the whole program in 30 hours (15 hours lessons). It begins with the basic principles in physiology of smooth muscles and the cardiovascular system that is directed especially to non-medics. This first part is designed to describe the problems in blood vessels wall studies in vitro, outlining the opportunities of the biomechanics aimed to obtain the direct effect of physical, pathological, and drug factors on it. Except the lessons on synapse and smooth muscles physiology and neural and humoral regulation of the vessel tone, the lessons of the circulation and especially on blood pressure and velocity as well as on hydraulic resistance, are considered from a hydrodynamic point of view with application in the hemodynamics. The second part of the course presents an introduction into the blood vessels biomechanics, some elements of the viscoelasticity theory and the opportunities for its application in studying in vitro of biological tissues. Methods for uni- and bi-axial static experiments are considered as well as the method of force oscillations, electric and mechanical stimulation of preparations. The mathematical apparatus used, is adapted to the specificity of biological, pharmaceutical, and medical education with the idea not to be too much trouble for these specialists. A special attention is paid to the physical meaning of the used methods, quantities, and dependencies as well as to the interpretation of the experimental results.
Every method is developed in a separate item with a special view to those that might be applied here but without disregarding the methods widely used abroad. There is an opportunity for practical education on some of the methods with colleagues, who apply them in their research.

 


4.3. - ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

"СТЕФАН АНГЕЛОВ"


Тема 4.3.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ИМОБИЛИЗАЦИЯТА НА МИКРОБНИ КЛЕТКИ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА АНАБОЛИТНИ И КАТАБОЛИТНИ ПРОЦЕСИ

TECHNOLOGICAL BASES OF IMMOBILIZING MICROBIAL CELLS AND APPLICATION FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF ANABOLIC AND CATABOLIC PROCESSES

Лектор:

доц. д-р Людмила Кабаиванова

assoc. prof. Lyudmila Kabaivanova, PhD

Тел. 0878 499 171 / 02 979 3167

E-mail: lkabaivanova@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Предложеният курс е предназначен за обучение на докторанти по специалности биология, химия, биотехнология. Задачата на курса е да въведе студентите в теоретичните основи на метода имобилизация, видове и приложение. През последното десетилетие значително се увеличава интересът към имобилизирането на различни клетки и биомолекули в разнообразни полимерни гелове. Начин за достигане на ефективни биотехнологични процеси със създадаването на продукт, който е лесен за получаване и прилагане е използването на процедура за имобилизация на клетките на микробния продуцент в подходящо подбрана матрица. Поради това имобилизацията ще бъде разгледана като подход към увеличаване продукцията на биологичноактивни вещества от бактерии и водорасли, които намират голям брой приложения, както и използването и в биодеградационни и биоремедиационни процеси.

Annotation:

The proposed course is designed to train doctoral students in biology, chemistry, biotechnology. The task of the course is to introduce students to the theoretical foundations of the method of immobilization, types and application. Over the last decade, there has been a significant increase in interest in the immobilization of various cells and biomolecules in a variety of polymer gels. A way to achieve efficient biotechnological processes by creating a product that is easy to obtain and implement is the use of a procedure for immobilization of the microbial producer cells in a suitably selected matrix. Therefore, immobilization will be considered as an approach to increase the production of biologically active substances by bacteria and algae, which find a large number of applications, as well as use in biodegradation and bioremediation processes.

 


4.4. - ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА

И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО


Тема 4.4.2. ИНТУИЦИОНИСТКИ РАЗМИТИ МНОЖЕСТВА

INTUITIONISTIC FUZZY SETS

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Акад. Красимир Тодоров Атанасов

Acad. Krassimir Todorov Atanassov

Тел. 02 979-3602

E-mail: krat@bas.bg

Вече над 20-годишна традиция е курсът да се чете в ИБФБМИ през втората пълна седмица на януари.

Цели на курса

Осигуряване на знания в областта на размитите и интуиционистки размитите множества и умения за оценяване на параметрите на реални процеси чрез тях.

Методи на оценяване

Изпит по конспект или (по избор на всеки отделен докторант) подготовка на статия/ доклад за публикуване в списание или участие в конференция

Съдържание на дисциплината

В курса ще се включат основните елементи на теориите на размитите и интуционистки размитите множества и ще се обсъдят основните им приложения в изкуствения интелект, икономиката, промишлеността,медицинита и други. Курсът е с продължителност 30 часа.
For over 20 years, the lecture course has been given in IBPhBME during the first full week of the year.

Course aims

The course gives knowledge in the area of fuzzy and intuitionistic fuzzy sets and skills for using them for evaluation of the parameters of real processes.

Methods for evaluation

Examination with a syllabus, or (elective) preparation of a research paper or a conference communication.

Course contents

The course contains the basic elements of the theories of fuzzy and intuitionistic fuzzy sets and discusses their basic applications in Artificial Intelligence, economics, industry, medicine and other areas. The course duration is 30 hours.

Тема 4.4.3. ОБОБЩЕНИ МРЕЖИ

GENERALIZED NETS

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Акад. Красимир Тодоров Атанасов

Acad. Krassimir Todorov Atanassov

Тел. 02 979-3602

E-mail: krat@bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Обобщените мрежи (ОМ) са разширения на мрежите на Петри и на другите техни модификации. В рамките на курса ще бъдат дадени основните резултати от теорията на ОМ и ще бъдат дискутирани техните основни приложения в областта на изкуствения интелект, медицината, химията, транспорта, изчислителната техника и други. Ще бъде дадена информация за средствата за програмно реализиране на ОМ модели.

Annotation:

Generalized Nets (GNs) are extensions of the Petri nets and the rest of other their modifications. The course gives the basic results of GN theory and discusses their main applications in the areas of Artificial Intelligence, medicine, chemistry, transport, computer science and others. Information about the software tools for GN models implementation is given. The course duration is 30 hours.

Тема 4.4.8. ФОТОПРОЦЕСИ В БИОЛОГИЧНИ МЕМБРАНИ

PHOTOPROCESSES IN BIOLOGICAL MEMBRANES

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова

Prof. Emilia L. Apostolova

Тел. 02 979 26 21

E-mail: emya@bio21.bas.bg

Хорариум:

20 часа лекции и 10 часа упражнения

Анотация:

Mолекулните механизми на фотосинтетичния процес са обект на непрекъснат интерес. Оптималната активност на фотосинтетичния апарат зависи от ефективната абсорбция на светлината и регулирането на енергетичния пренос към реакциoнните центрове, което се осъществява от светосъбиращите комплекси. Изследванията на фотосинтетичните мембрани през последните години показват динамичните им особености, включващи изменения в структурата, състава и функциите на фотосинтетичния апарат под въздействие на условията на околната среда.
В курса са предвидени лекции, които ще запознаят докторантите със съвременните представи за организацията и процесите протичащи във фотосинтезиращите мембрани, както й силното влияние на промените на околната среда върху структурата и функционалната им активност.
Упражненията, предвидени в този курс, ще дадат възможност на докторантите да се запознаят с апаратурата и принципите на някои основни биофизични методи, които се използват за изследване на фотовъзбудимите мембрани.
Лекционният курс и упражненията са подходящи за докторанти по биофизика, биология, физиология на растенията и биотехнология.

Annotation:

Molecular mechanisms of the photosynthetic process are the subject of continuing interest. The optimum activity of the photosynthetic apparatus depends on the efficient absorption of the light and the regulation of energy transfer to reaction centres, which is performed by light harvesting complexes. Research of the photosynthetic membranes in recent years shows their dynamic features, including changes in structure, composition and function of the photosynthetic apparatus under the influence of environmental conditions.
During the course PhD students can learn about current knowledge of the organization and processes occurring in the photosynthetic membranes, as well as the influence of environmental changes on the structure and functional activity of these membranes. Throughout, practical exercises PhD students will study the equipment and the principles of some basic biophysical methods used for investigation of the photosynthetic membranes.
The lectures and exercises are suitable for PhD students in biophysics, biology, plant physiology and biotechnology.

Тема 4.4.12. КОМПЮТЪРНО-ПОДПОМОГНАТ ЛЕКАРСТВЕН ДИЗАЙН

COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева

Prof. DSci. Ilza Pajeva

Тел. 02 979 3605

E-mail: pajeva@biomed.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Метод за оценяване:

Тест и събеседване

Анотация:

Курсът цели да запознае докторантите с основните принципи и методи, използвани в разработването на лекарствени съединения с компютърни подходи (известни също като in silico подходи за лекарствен дизайн) и да им даде основни практически умения за тяхното прилагане. Тематиката е силно интердисциплинарна: използват се знания от фармакологията, молекулярната билогия, органичната и квантовата химия, молекулната механика, аналитични методи за анализ на структури, математически и инженерни дисциплини (математическа статистика, разпознаване на образи, информатика и др.). В програмата на курса са включени лиганд- и структура- базирани подходи, основани на анализ на количествени зависимости структура-активност (QSAR) и молекулното моделиране. Стремежът е да се охарактеризира връзката между химическата структура на съединенията и проявявания от тях ефект, изразена чрез модели (двумерни или 3D (молекулни)), като ефектът може да бъде лекарствен (терапевтичен), токсичен и др. Целта е, от една страна, по-доброто разбиране и вникване в молекулните механизми, водещи до проявявания ефект, а от друга – предсказване на ефекта чрез тези модели. В практически план докторантите ще се запознаят с най-съвременни софтуерни програми в областта. Ще се осъществят практически занятия с цел построяване на структури, оптимизация, изчисляване на структурни описатели, извеждане на модели структура-биологична активност, анализ на лиганд-белтъчни взаимодействия и др.

Аnnotation:

The course aims to introduce the PhD students to the basic principles and methods for drug development by using computational approaches (also known as in silico approaches to drug design) and to give them the basic skills for their implementation. The subject matter is highly interdisciplinary: it uses knowledge of pharmacology, molecular biology, organic and quantum chemistry, molecular mechanics, analytical methods for structural analysis, mathematical and engineering disciplines (statistics, pattern recognition, informatics, etc.). The program of the course includes ligand-and structure-based approaches based on quantitative structure-activity relationships (QSAR) analysis and molecular modeling. The goal is to characterize the relationship between the chemical structure of the compounds and their effects expressed by models (two-dimensional or 3D (molecular)), where the effect can be therapeutic, toxic, etc. The aim is, on one hand, to better understand the molecular mechanisms leading to these effects; on the other hand – to predict the effects from the models. In practical terms, the PhD students will learn about the latest molecular modeling software and its application for building structures, optimization, calculation of structural descriptors, deriving structure-activity models, analyzing ligand-protein interactions etc.

Основни теми и препоръчителна литература

Тема 4.4.16. ФОТОСИНТЕТИЧНИ МЕМБРАНИ. ПОДХОДИ ЗА СТРУКТУРЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ

PHOTOSYNTHETIC MEMBRANES. APPROACHES FOR STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS.

Лектор:

проф. д-р Сашка Крумова

Prof. Sashka Krumova, PhD

Тел. +359 2 979 2608

E-mail: sashka.b.krumova@gmail.com

Хорариум:

30 часа лекции

Анотация:

Курсът е насочен към докторанти с интерес в областта на растителната биофизика и физиология. По-конкретно тематиките обхващат структурната организация на фотосинтетични мембрани, ролята й за оптимизацията на фотосинтетичните процеси и за адаптацията на растенията към условията на средата. Ще бъдат разгледани основните методи за характеризиране на фотосинтетичните мембрани при висши растения и цианобактерии, в структурно и функционално отношение.
Основни теми в програмата на курса:
• Методи за анализ на структурната организация на фотосинтетични мембрани. Роля на стиковането на тилакоидите за оптимизирането на фотосинтетичния процес.
• Пигмент-белтъчни комплекси и суперкомплекси. Структура, макроорганизация и роля на липиди и белтъчни субединици.
• Липден полиморфизъм на фотосинтетични мембрани. Експериментални методи за изследването му и физиологична роля.
• Механизми на фотозащита. Нефотохимично гасене на хлорофилната флуоресценция. Ксантофилов цикъл. Роля на светосъбиращите комплекси на фотоситема I и II.

Аnnotation:

The course is targeted towards PhD students interested in plant biophysics and physiology. More specifically the topics include structural organization of photosynthetic membranes, its role for the optimization of the photosynthetic processes and for plant adaptation to the environment. The basic methods for characterization of photosynthetic membranes in higher plants and cyanobacteria, in structural and functional aspects, will be reviewed.
Main topics:
• Methods for characterization of the structural organization of photosynthetic membranes. Role of thylakoid stacking for the optimization of the photosynthetic process.
• Pigment –protein complexes and supercomplexes. Structure, macroorganization and role of lipids and protein subunits.
• Lipid polymorphism in photosynthetic membranes. Experimental approaches for its characterization and physiological role.
• Photoprotection mechanisms. Non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence. Xanthophyll cycle. Role of the light-harvesting complexes of photosystem I and II.

Тема 4.4.17. ИНТЕРКРИТЕРИАЛЕН АНАЛИЗ – ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

INTERCRITERIA ANALYSIS – THEORY AND APPLICATIONS

Лектор:

Акад. Красимир Атанасов

Acad. Krassimir Atanassov

Тел. 359 2 979 3602

E-mail: krat@bas.bg

Акад. Красимир Атанасов е ръководител на докторска програма "Информатика" в Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, дългогодишен ръководител на секция "Биоинформатика и математическо моделиране". ИБФБМИ – БАН има текуща акредитация по докторска програма "Информатика" (2022 – 2026 г.) с оценка 9,49. https://biomed.bas.bg/bg/education/accredited-phd-programs

Хорариум:

30 часа (15 часа лекции, 15 часа упражнения)

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае слушателите с интеркритериалния анализ (ИКА) – математически инструмент, с който по нов и различен от съществуващите досега видове корелационен анализ се откриват зависимости в рамките на множество оценяващи критерии в дадена задача за многокритериално и многообектно взимане на решения. Обичайно, многокритериалните задачи нямат едно единствено най-добро решение, а съвкупност от решения, и съдържат в себе си степени на неопределеност или неточност. Решаването на такава задача обуславя използването на математически формализъм, който в най-голяма степен отразява наличието и влиянието на неопределеността над вземането на решения, а именно интуиционистки размитите множества (ИРМ), предложени през 1983 г. от акад. Красимир Атанасов като разширение на понятието "размити множества" на Заде. В резултат от приложението на ИКА над масиви от данни за множество обекти по множество критерии, ИКА дава възможност да се определят интуиционистки размитите интерпретации на корелацията между всички двойки критерии, под формата на наредени двойки числа от единичния интервал. Това дава възможност да се откроят връзките между критериите, ако има такива, да се извърши сравнение между критериите, и да се извърши обосновано редуциране на размерността на задачата, т.е. намаляване броя критерии, по които големият брой обекти трябва да се оценяват, което е особено полезно при "скъпи", "бавни" или по някаква друга причина "неблагоприятни" за оценяване критерии. Възникнал през 2014 г. в търсене на решение на изчислително сложна и икономически скъпа индустриална задача, ИКА представлява метод с широка приложимост над реални задачи, който и към момента е обект на продължаващи теоретични изследвания, разширения и подобрения.

Необходими предварителни знания:

Интуиционистки размити множества, Корелационен анализ, Анализ на данни.

Annotation:

The main goal of the lecture course is to familiarize students with the InterCriteria Analysis (ICA) – a mathematical tool which helps detecting dependencies within a set of evaluating criteria in a given problem of multiobjective multicriteria decision making in a novel and principally different way from the existing types of correlation analysis. Typically, multicriteria problems do not exhibit one best solution but a whole range of solutions and contain levels of uncertainty and imprecision. Solving such a problem requires the use of a mathematical formalism that to a largest extent renders account of the presence and impact of uncertainty onto the decision making process, namely such a tool are the intuitionistic fuzzy sets proposed in 1983 by Acad. Krassimir Atanassov, as an extension of the concept of "fuzzy sets” by Zadeh. As a result of the application of ICA over datasets of multiple objects evaluated against multiple criteria, ICA allows for the determining the intuitionistic fuzzy interpretations of the correlation between any pair of criteria in the form of ordered pairs of numbers in the unitary interval. This gives the opportunity to outline the existing relations between the criteria, to conduct comparison between criteria, as well as justified reduction of the problem’s dimensionality, i.e. reduction of the large number of criteria against which the large number of objects have to be evaluated, which can be specifically useful in "expensive”, "slow”, or in any other way "cost unfavourable” evaluation criteria. Having occurred in 2014 in search of a solution for a computationally complex and economically expensive industrial problem, ICA represents a method with a broad applicability to real-life problems, which is still the object of ongoing theoretical study, extension and improvement.

Previous knowledge required:

Intuitionistic fuzzy sets, Correlation analysis, Data analysis.

 


4.5. - ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ

И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО

София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73


Тема 4.5.1. ОБЩА И РЕПРОДУКТИВНА ИМУНОЛОГИЯ

FUNDAMENTAL AND REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Доц. д-р Таня Димова

Assoc. Prof. Tanya Dimova, PhD

Тел. моб. тел. 00359 882412742, сл.тел.: 00359 2 971 13 95/59

E-mail: tanyadimova@yahoo.com

Tanya Dimova has graduated in Veterinary medicine, Trakia University, Stara Zagora. She spent one and half year in the Institution of Clinical Microbiology, Medical Faculty, Umea University, Sweden by scholarship from Norrland Cancer Foundation. She has defended her PhD study in the Institute of Biology and Immunology, BAS (IBIR-BAS) and then she has spent three years as a post doc in the Institute for Medical Immunology, ULB, Belgium. Since 2015 Dr Dimova is an associated professor in the Dept. of Immunobiology of reproduction, IBIR-BAS.
More detailed CV and list of publications find at http://ibir.bas.bg

Хорариум:

26 учебни часа

Анотация:

Имунологията е бързо развиваща се интедисциплинарна наука, изучаваща принципите за защита на организма спрямо клетки или техни продукти носещи чужда генетична информация.
От имунологична гледна точка вътрешното оплождане, формирането на плацентата и вътреутробното развитие на плод, носещ отчасти чужда за организма генетична информация е същински парадокс. Противно на всички схващания за основната функция на имунната система като разпознаване и реагиране срещу антигени, продукти на чужда генетична информация, при бременността имунната система функционира така, че подпомага развитието на плода. Основната имунологична загадка при размножаването на човека е защо майката, която има напълно функционално развита имунна система толерира плода, експресиращ чужди за нея антигени. От друга страна, плодът също би могъл да реагира срещу антигени на майчиния организъм, защото основните звена на имунната му система са развити в достатъчна степен.
Предлаганият курс е предназначен за докторанти, познаващи основните структурни единици и функции на имунната система и има за цел да представи пред докторантите най-съвременните данни и идеи както в общата имунология, така и в репродуктивната имунология.
От гледна точка на теоретичната обща имунология се разглеждат молекулни и клетъчни механизми на вродения и на придобития имунитет, които имат значително проявление в репродуктивния процес. Лекциите по репродуктивна имунология представят участието и модулирането на имунните механизми при формирането на гаметите, при оплождането, при бременността, при безплодието у човека.
Курсът е адресиран към докторанти работещи в областта на биологичните науки.

Summary:

Immunology is a fast growing biomedical science that covers the study of immune system and organism protection from cells or products bearing foreign genetic information. From an immunological point of view the fertilization, implantation and development of the semi-allogeneic fetus is a paradox, still unresolved by the reproductive immunologists. In contrast to well-accepted dogma about basic function of the immune system to recognize and respond to foreign antigens, during pregnancy the maternal immune system accepts and supports the development of the fetus bearing father’s genes. The main immunological puzzle is why mother’s mature and functional immune system tolerates the fetus, expressing foreign antigens. On the other hand, the fetus develops its own immune system and could also react against maternal antigens as well as against pathogens. Reproductive immunology is a field of medicine that studies interactions between the immune system and components related to the reproductive system, such as immunological interactions during formation of gametes, fertilization and maternal immune tolerance towards the fetus as well as infertility, recurrent miscarriages and pregnancy complications due to immune disregulation.
This course is addressed to PhD students working in the field of biological sciences. The course is for PhD students who have basic knowledge about structure, organization and function of the immune system and aims to present up-to-date issues on molecular and cellular mechanisms of innate and acquired immunity and how the immunity influences reproduction.
The course is structured as a series of lectures on both fundamental immunology and reproductive immunology.

Тема 4.5.6. КУЛТИВИРАНЕ И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ,

РЕПРОДУКТИВНИ КЛЕТКИ И ТЪКАНИ

Лектор:

проф. Пламен Тодоров, дбн

Хорариум:

30 учебни часа (20 часа лекции и 10 часа упражнения)

E-mail: plamen.ivf@gmail.com

Анотация:

Криобиологията е бързо развиваща се област на науката, изучаваща действието на ниските температури върху биологичните обекти. Криоконсервацията на клетки и тъкани намира широко приложение в лабораториите за клетъчни култури, центровете за асистирана репродукция, трансплантация на стволови клетки и др.
Целта на настоящия курс е да запознае докторантите с основните фактори, действащи върху клетките в процеса на криоконсервация и подходите за тяхната защита (използване на криопротектори, режими за замразяване и др.). В рамките на практическите упражнения докторантите ще имат възможност да се запознаят с техники за получаване и култивиране на човешки стволови клетки (ембрионални, мезенхимни и хематопоетични), ин-витро оплождане и култивиране на предимплантационни ембриони, криоконсервация на стволови клетки, сперматозоиди, ембриони, тестикуларна и овариална тъкан. Програмата включва посещение и запознаване с работата на клиники по асистирана репродукция и регенеративна медицина.
Курсът е адресиран към специалисти, работещи в областта на медикобиологичните науки, медицината и ветеринарната медицина.

Summary:

The field of Cryobiology is developing fast in recent years, studying the influence of low temperatures on biological objects. Cryopreservation of cells and tissues is a technique, widely applied in cell culture laboratories, centers for assisted reproduction, stem cells transplantation, etc.
The aim of this course is to acknowledge the PhD students with the main factors effecting the cells in the process of cryopreservation, as well as the approaches for their reduction (the use of cryoprotectors, freezing regimes and others). During the practical exercises the PhD students will have the opportunity to learn techniques for isolation and culture of human stem cells (embryonic, mesenchymal and hematopoietic), in vitro fertilization and culture of pre-implantation embryos, cryopreservation of stem cells, spermatozoa, embryos, testicular and ovarian tissue. The programme includes visit to centers for assisted reproduction and regenerative medicine.
The course is addressed to specialists, working in the field of medicobiological sciences, human and veterinary medicine.

Тема 4.5.7. ОСНОВНИ IN VITRO МЕТОДИ В РЕПРОДУКТИВНАТА БИОЛОГИЯ

FUNDAMENTAL IN VITRO METHODS IN REPRODUCTIVE BIOLOGY

Лектор:

Доцент д-р Росен Стефанов

E-mail: stefanovrossen@gmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Този курс подробно изучаване на основните in vitro технологии използвани при областта на репродуктивната медицина. Ще бъде отделено внимание на методиките използвани за определяне на спермални параметри на еякулати от човек, животни и риби. Също така ще бъдат разгледани и техники използвани за краткотрайно или по-продължително съхранение на генетичен материал в условията на ниски и ултраниски температури, както и различни възможности за стимулиране жизнената дейност на гаметите получени от еякулати с влошени показатели. Този курс дава по-големи възможностите за: информираност в областта на репродуктивната биология, компетентност и технически умения по отношение на основни in vitro технологии използвани в репродукцията. Курсът е адресиран към докторанти работещи в областта на биологичните и медикобиологичните науки, ветеринарна медицина и животновъдството.

Summary:

This course detailed study of the basic IVF technology used in the field of reproductive medicine. Consideration will be given to the methods used to determine the parameters of sperm ejaculate of human, animals and fish. It will also be dealt with techniques used for short-term or long-term storage of gametes in terms of low and ultra-low temperatures, and different possibilities increasing vitality of germ cells derived from the ejaculate deteriorated parameters. This course provides greater opportunities for: information in biology of reproduction, competence and technical skills in basic in vitro technologies used in reproduction. The course is addressed to PhD students working in the field of biological and biomedical sciences, veterinary medicine, and animal husbandry.

Тема 4.5.8. МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

MESENCHYMAL STEM CELLS

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Доц. Милена Мурджева

Тел. 0894 224 865

E-mail: milena_mourdjeva@abv.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Мезенхимните стволови клетки (MSC) са стволови клетки, получени от възрастни организми основно от костен мозък, но са идентифицирани и в други тъкани като мастна тъкан, епидермис, кръв от пъпна връв. Те са подходящ обект на клетъчно базирани терапии поради способността им да се самообновяват и да се диференцират в различни клетъчни типове, податливостта им на генетични манипулации, но основно поради възможността да бъдат използвани както автоложни имуносупресивни клетки. При подлагане на различни стимули и под действието на микросредата, те могат да се диференцират в различни клетъчни типове in vitro или да регенерират тъкани in vivo.
Предлаганият курс ще засегне следните теми: Класификация, характеристика, маркери; Изолиране и култивиране на MSC; Основни биологични функции на мезенхимните стволови клетки; Имуногенност; Взаимодействия с туморни клетки; Терапевтични подходи, използващи мезенхимни стволови клетки или техни продукти.

Summary:

Mesenchymal stem cells (MSCs) are adult stem cells usually obtained from bone marrow stroma but identified also in other tissues, such as fat, epidermis, and cord blood. They are attractive candidates for cell-based therapeutic strategies, primarily because of their intrinsic ability to self-renewal and undergo multipotential differentiation, amenability to genetic manipulation as well as the possibility to use them as autologous immunosuppressive cells. Given the correct stimuli and local environment, they develop into various cell types in vitro and regenerate tissues in vivo.
The course will address the following topics: Types of MSC and markers; Isolation and culture of MSC; Biological functions of MSC; Immunogenicity; Interactions with tumor cells; Therapeutic approaches using mesenchymal stem cells or their products.

Тема 4.5.9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА ИМУННАТА ХОМЕОСТАЗА

Лектор:

Доц. Цветелина Орешкова

Assoc. prof. Tsvetelina Oreshkova, PhD

Тел. 0893273397

E-mail: tsvetelina.oreshkova@ibir.bas.bg

Хорариум:

30 лекционни часа

Анотация:

Рециркулацията и правилното функциониране на имунните клетки в тъкани и органи е важно условие за осъществяване на имунен надзор в защитата срещу патогени, както и срещу включването на автореактивни и неопластични трансформации в организма. Хомеостазата на клетъчния имунитет следва закономерни процеси на трансмиграция, антигенно представяне, рецепторно разпознаване, клетъчно активиране и диференциация, функционална компартментализация, затихване на имунния отговор, както и поддържане на механизми за бърз отговор при повторна антигенна провокация. В курса ще се разгледат процесите на лимфоцитната/левкоцитна диференциация, междуклетъчни взаимодействия и ефекторно превръщане, възникващи при развитие на имунен отговор като ще се акцентира върху поддържането на имунологичната памет, имунологичния надзор, механизмите на имунотолерантост и обща хомеостаза при състояния на здраве, бременност и вродени имунодефицити. Курсът е подходящ за специализанти с базисни знания по обща имунология.

Тема 4.5.10. АВТОИМУНЕН ОТГОВОР И АВТОИМУННИ БОЛЕСТИ

AUTOIMMUNE RESPONSE AND AUTOIMMUNE DISEASES

Лектор:

Доц. др. Теодора Данева

Assoc. Prof. Teodora Daneva

Тел. 0876 144 677

E-mail: danevadoki@abv.bg

Хорариум:

30 лекционни часа

Методи на оценяване:

реферат и събеседване

Анотация:

Задачата на имунната система е да защитава организма от чужди нашественици, носещи чужда генетична информация. Тя е устроена така, че да разпознава "чуждото" от "своето". Случва се обаче имунната система да започне да атакува собствените клетки и тъкани като чужди. Проблемът за автоимунитета и автоимунните болести присъства в специализираната медицина вече столетие. Курсът е подходящ за докторанти по медицина, молекулярни и клетъчни биолози, биохимици и други специалисти, работещи в граничните области на биологичните и медикобиологичните науки. Ще бъдат разгледани механизмите на имунния отговор и възникващият на негова основа автоимунен отговор, някои от автоимунните болести и принципите на тяхното лечение.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Summary:

The task of the immune system is to protect the body from foreign invaders carrying other genetic information. It is designed to distinguish what is non-self (foreign) from what is self. There are certain pathological conditions when the immune system makes it possible to attack our own cells and tissues as foreign. The problem of autoimmunity and autoimmune diseases is a major challenge in specialized medicine for more than a century. The course is suitable for medical students, molecular and cell biologists, biochemists and other specialists working in the field of biology and medical biochemistry. The mechanisms of the immune response and the resulting autoimmune response, as well as some of the autoimmune diseases and the principles of their treatment, will be analyzed and explained.

Тема 4.5.11. ЗНАЧЕНИЕ НА Т-КЛЕТЪЧНИЯ ИМУНИТЕТ В ПАТОЛОГИЯТА ПРИ ЧОВЕК

IMPACT OF T-CELL IMMUNITY IN HUMAN PATHOLOGY

Лектор:

доц. Д-р Велислава Терзиева, дм

Assoc. Prof. Dr. Velislava Terzieva, MD, PhD

Тел. 0876 144 677

E-mail: terzieva.velislava@gmail.com

Хорариум:

30 лекционни часа

Анотация:

По време на курса ще бъдат разгледани следните теми: онтогенеза на Т клетките, роля на Т клетките в имунния толеранс, методи за изследване, значение на Т-клетъчния имунитет за човешката патология. Ще бъдат представени съвременните възможности за използване на Т-клетъчния имунитет в диагностиката и терапията. Специално внимание ще бъде отделено на регулаторните Т клетки, като основна клетъчна популация за осъществяване на имунологичен толеранс – видове, онтогенеза, методи за изследване в научно и медицинско направление, адоптивна терапия с регулаторни Т клетки.
Курсът е отворен за посещения от всички, които се интересуват от клетъчна имунология и широките възможности, които тя дава в областта на хуманната медицина, вкл. докторанти по имунология, студенти по биология и медицина и др.

Summary:

In this course you will learn about T cell maturation, how T cells contribute to the immune tolerance development, methods for evaluation of T cell immunity, T cells in human pathology. Modern approaches for evaluation of T-cell immunity in diagnosis and therapy will be discussed as well. Particular attention will be focused on regulatory T cells (Tregs) – subsets, maturation, methods for evaluation for research and clinical purposes, adoptive Tregs transfer. Tregs will be also discussed in the light of human pathology, incl. reproductive immunology, from research and clinical point of view.
This course is open to anyone who wants to learn more about cellular immunology and new opportunities it provides in the area of human medicine, incl. students in biology and medicine, PhD students in immunology etc.

Тема 4.5.12. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА АКТУАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И КРИОБИОЛОГИЯТА НА ГАМЕТИТЕ

INNOVATIVE METHODS FOR MODERN RESEARCH IN THE FIELD OF REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY AND CRYOBIOLOGY OF GAMETES

Лектор:

Доц. Деница Даскалова, доктор

E-mail: denydaskalova@abv.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса, е да се разширят познанията на докторанти в областта на репродуктивните биологии и криобиологията на гаметите. Курсът цели да се разширят познанията за работа със съвременна апаратура, с която могат да се провеждат лабораторни анализи с научна и практическа приложимост в различни области на биологията, биотехнологиите, хуманната, ветеринарна медицина и т. н. Ще бъдат проведени теоретични и практически подготовки за изучаване особеностите в биологията на размножаването, криобиологията, структурата и функцията на гаметите, съвременни методи за съхранение на гаметите, запознаване с физико-химичните основи на нискотемпературното съхранение, криоконсервацията на гамети и биотехнологичните методики за in vitro оплождане, както и изучаването на клетъчните и молекулните механизми за регулиране на функционалното състояние на гаметите при технологична обработка.
Курсът е адресиран към докторанти работещи в областта на "Биологичните" , "Медикобиологичните науки" и "Ветеринарната медицина".

Summary:

The aim of the course is to expand the knowledge of PhD students in the field of Reproductive Biology and Cryobilogy of the gametes and cryopreservation. The aim of the course is to enrich students knowledge of working with modern lab equipment, which could be carried out in scientific laboratory environment of analyzes and practical aplication in different fields of Biology, Biotechnology, Medicine and Veterinary Medicine. It involves theoretical and practical study of the specifics in the biology of reproduction, the structure and functions of gametes, methods for low-temperature storage, physical and chemical basis of cryopreservation of reproductive cell, techniques for in vitro fertilization, molecular mechanisms involved in the regulation of the functions of oocytes and spermatozoa and their biotechnological treatment.
This course is addressed to PhD students working in the field of Biology, Veterinary medicine and Biomedicine Sciences.

 


4.6. - ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ,

ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ


Тема 4.6.3. РЕПЛИКАЦИЯ, ТРАНСКРИПЦИЯ, ТРАНСЛАЦИЯ,

КЛЕТЪЧНО ДЕЛЕНИЕ – МОРФОЛОГИЧЕН АСПЕКТ

DNA-REPLICATION, RNA-TRANSCRIPTION, PROTEIN TRANSLATION AND CELL DIVISION-MORPHOLOGICAL ASPECT

This course may also be held in English, upon request.

Лектори:

доц. д-р Руси Русев, доктор

Assoc. Prof. Russy Russev, DVM, PhD

Тел. 979 23 89; GSM:0887 630496

E-mail: rusy_rusev@abv.bg


доц. Катерина Станимирова Димитрова, доктор

Assoc. Prof. Katerina Stanimirova Dimitrova, DVM, PhD

Тел. 979 23 77; GSM:0887 98 65 65


E-mail: katerinagencheva@yahoo.com

инж. Бойчо Андреев Николов

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да разшири познанията на докторантите /биолози, лекари,ветеринарни лекари и др/ относно възможностите на електронната микроскопия и молекулярната морфология като средство за визуализиране на основните биологични процеси в клетката като ДНК-репликация, РНК-транскрипция , транслация на белтъци и клетъчно деление. Ще бъде обърнато внимание на особеностите в структурата и функциите на всички клетъчни органели имащи отношение към тези процеси, ще бъдат представени малко известни данни по отношение на някои структури в клетъчното ядро и техните функции като напр. данни за ядрен матрикс, RNP- структури,NOR и др. Подготвеният илюстрационен материал /78 диапозитива и 14 схеми/ е резултат от наши дългогодишни изследвания представени като публикации в ред престижни международни научни списания. Докторантите ще бъдат запознати и с методите използвани в тези изследвания – това са най-съвременни морфологични методи рутинни в малко наброй водещи европейски лаборатории като напр. "spread" техниката на Мieler за визуализация на ДНК и РНК, електронно-микроскопска авторадиография, електронно-микроскопска имуноцито-химия и др. Очаква се курсът да бъде допълнение към представата за основните биологични процеси в клетката придобита от университетското обучение и от полза за доизграждане на общата биологична култура на обучаемитe.

Annotation:

The course aims to expand knowledge of the PhD students / biologists, doctors, veterinarians and others / about the possibilities of electronic microscopy and molecular morphology as a tool for visualization of the fundamental biological processes in the cell as DNA replication, RNA transcription, translation of proteins and cell division. An accent will be given to the peculiarities of the structure and functions of all cellular organelles involved in these processes, will be presented as well and original data for certain structures in the cell nucleus and their functions as such as nuclear matrix, RNP-structures, NOR, etc.. Prepared material for illustration / 78 slides and 14 schemes / is the result of our long-standing research presented as publications in prestigious international journals. PhD students will became familiar with the methods used in these studies - these are the most modern morphological methods routine in a small number of leading European laboratories such like the "Spread" Mieler technique for visualization of DNA and RNA, electron microscopic autoradiography, electron microscopic imunohistochemistry and others. It is expected this training course to be complementary to the notion of fundamental biological processes in the cell, obtained from university education and to benefit the completion of the general biological culture of the students.

Тема 4.6.4. ТУМОРНА ИМУНОЛОГИЯ И НАНОМЕДИЦИНА

TUMOR IMMUNOLOGY AND NANOMEDICINE

Лектор:

проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор

Prof. Reneta Alexandrova Toshkova, MD, PhD

Тел. 979 23 43

E-mail: reneta_toshkova@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Основният акцент при обучението на докторантите ще бъде върху онкоимунологията и в частност върху експерименталната онкоимунология и наномедицина. Целта е да се получат теоретични и практически познания по основи на туморната имунология, механизмите на взаимодействие между имунокомпетентните клетки и туморните антигени, нови стратегии основани на нанотехнологични методи за локална терапия на експериментални тумори. Учебният материал е разпределен в три раздела: Туморна имунология, Хуморален и клутъчно-обусловен имунитет, наномедицина.

Тема 4.6.5. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ

И СЪВРЕМЕННИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ МЕТОДИ

THEORY AND PRACTICE OF CLASSIC AND CONTEMPORARY HISTOLOGICAL TECHNIQUES

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Чл.-кор. проф. Нина Недева Атанасова, дбн

Prof. Nina Nedeva Atanassova, PhD, DSci, Corresponding member of the Bulgarian Academy of Sciences

Тел. 02 979 23 36, GSM: 088744 16 30

E-mail: ninaatanassova@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да запознае докторантите с теоретичните основи и принципите на класическите и съвременни хистологични техники, които намират широко приложение в областта на експерименталната морфология. Учебната програма е съобразена с разработваните научно-изследователски тематики на докторантите в ИЕМАМ-БАН. Посочва се значението на съвременните методи за постиженията в областта на клетъчната биология, изясняващи регулаторните механизми на междуклетъчните взаимоотношения, медиирани от действието на хормони и растежни фактори. Обръща се внимание на приложението на отделните методи в медицинската практика с оглед изработване и подобряване на критериите за прецизна диагностика. Развиват се практически умения за работа в цитологична и хистологична лаборатория. Курсът е адресиран към специалностите цитология, хистология и молекулярна биология.

Annotation:

The specialized course aims to provide knowledge and training for PhD students on principles and practice of classical and advanced histological techniques that are widely applied in the field of experimental morphology and pathology and cell biology. The course program is designed according to the mission and priorities of the Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum. The training accentuates on the importance of the advanced techniques for fundamental achievements in the field of cell biology relating to elucidation of regulatory mechanisms of cell interaction mediated by hormones and growth factors. The course also focuses on the application and practical use of different techniques for clinical investigations in terms of development and improvement of diagnostic markers of various diseases. The course is addressed to PhD students in the field of experimental morphology and pathology, cellular and molecular biology.

Тема 4.6.6. КУЛТИВИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ КЛЕТКИ

ANIMAL CELL CULTURE

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

доц. Иван Ангелов Илиев, доктор

Assoc. Prof. Ivan Angelov Iliev, PhD

Тел. 979 23 62, 0877538615

E-mail: taparsky@abv.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Методите на култивиране на животински клетки получиха в последните години извънредно широко разпространение в почти всички области на съвременната биология. Настоящият курс има за задача да даде на докторантите основни знания в областта на клетъчното и органно култивиране, методите на оценка на клетъчния растеж и преживяемост в култура, криоконсервацията на животински клетки, както и използването им за оценка на лекарствени и други вещества с биологично действие. Курсът е адресиран към всички докторанти имащи намерение да използват клетъчни и органни култури в работата си – морфолози, цитолози, клетъчни и молекулни биолози.

Annotation:

The techniques of animal cells cultivation have been used in almost all areas of contemporary biology in the recent years. The present course aims to give the PhD students basic knowledge in the field of cell and organ cultivation, to introduce the evaluation methods of cell growth and survival in culture, cryoconservation of animal cells and application of animal cells for the measurement of the biological activity of drugs and other active substances. The course is focused on all PhD students aiming to use cell cultures in their future work – morphologists, cytologists, cell and molecular biologists.

Тема 4.6.7. АНТРОПОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЖИВО НАСЕЛЕНИЕ

ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES OF LIVING HUMAN POPULATION

Лектори:

доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор

Assoc. Prof. Racho Stephanov Stoev, PhD

Тел. 9792317

E-mail: rastesto@abv.bg

доц. Ивайла Янкова Иванова-Пандурска, доктор

Assoc. Prof. Ivaila Yankova Ivanova-Pandourska, PhD

Тел. 9792308

E-mail: anthropologyvaila@gmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът от лекции е предназначен за подготовка по антропология на съвременно население на докторанти със завършено висше образование от Медицинските и Биологичните факултети. Той обхваща тези раздели от физическата антропология, които изучават морфологичните и физиологичните белези на човека, свързани с индивидуалната изменчивост, възрастовите промени, половия диморфизъм, соматотипа и влиянието на различни фактори на средата върху растежа и развитието. Целта на обучението е да представи възможностите на антропологията като мултидисциплинарна наука при проучването на съвременното население, както на популационно, така и на индивидуално ниво. Обучението ще допринесе за овладяване на антропометричната и антропоскопичната методика, на биометричните подходи за анализ и оценка на събраните данни и за откриване и формулиране на научнообосновани теоретични и научноприложни изводи.

Annotation:

The lecture course is addressed to PhD students with biological or medical university education in the field of physical anthropology. It includes these divisions of physical anthropology, studying morphological and physiological characteristics of humans associated with individual variability, age changes, sexual dimorphism, somatotype and the influence of different environmental factors on growth and development. The aim of the course is to present the possibilities of anthropology as a multidisciplinary science in the studies of modern populations, both on population and on individual levels. The training will help to mastering the anthroposcopic and anthropometric methods, the biometric approaches for analysis and evaluation of the collected data and to detect and formulate scientifically justified theoretic and applied conclusions.

Тема 4.6.8. ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ

PALEOANTHROPOLOGY

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

доц. Виктория Светомирова Русева, доктор

Assoc. prof. Victoria Svetomirova Russeva, PhD

Тел. 0878 669657

E-mail: victoria_russeva@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът цели систематизиране на теоритичните знания по палеоантропология и практическото им прилагане в съответствие с научните интереси на докторанта. Насочен е към бъдещи изследователи в областта на палеоантропологията, антропологията, остеоархеологията и археологията. Тематиката се разпределя в няколко раздела според многообразието на обекта на изследване – човешки останки в археологически контекст: видове такива останки; методи за изследване и документация на теренна ситуация на разкриване на човешки останки; презервация на кости при вдигане от терен и в лабораторни условия; методи за изследване на костен материал; анализ на първичните резултати, вкл. палеодемография, палеопатология, възможности за расова диагностика, сравнителен анализ с известните до момента данни, с цел адекватна интерпретация на антропологичните материали в интердисциплинарния анализ на археологическия комплекс.

Annotation:

The course aims at systematizing the theoretical knowledge of paleoanthropology and its practical use in accordance with the scientific interests of the PhD student. It is aimed at future researchers in the area of paleoanthropology, anthropology, osteoarchaeology and archaeology. Themes are divided into several groups after the variety of the object of the investigations – the human remains in the archaeological context, as follows: kinds of human remains in archaeological context; methods of the investigation and documentation of terrain situation of uncovering of human remains; preservation of the human remains in their extraction from the terrain and in laboratory conditions; methods of investigation of bone material; analysis of primary results, including paleodemography, paleopathology, racial diagnosis, comparative analysis with published data, aiming an adequate interpretation of the anthropological material in the interdisciplinary analysis of the archaeological complex.

Тема 4.6.9. СЪВРЕМЕННИ ЕЛЕКТРОННОМИКРОСКОПСКИ ТЕХНИКИ

ПРИ БИОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

MODERN ELECTRON-MICROSCOPY TECHNIQUES IN BIOMEDICAL RESEARCH

This course may also be held in English, upon request.

Лектори:

доц. д-р Руси Русев, доктор

Assoc. Prof. Russy Russev, DVM, PhD

Тел. 979 23 89; GSM:0887 630496

E-mail: rusy_rusev@abv.bg


доц. Катерина Станимирова Димитрова, DVM, PhD

Assoc. Prof. Katerina Stanimirova Dimitrova, DVM, PhD

Тел. 979 23 77; GSM:0887 98 65 65

E-mail: katerinagencheva@yahoo.com


инж. Бойчо Андреев Николов


Общ хорариум лекции:

60 учебни часа

Анотация:

Учебната програма е предназначена за мултимедийно и практическо обучение на докторанти. Ще се изучават съвременни практични и теоретични аспекти на трансмисионната и сканиращата електронна микроскопия. Лекциите са разработени като мултимедийните материали, които ще бъдат предоставени на участниците в курса за ползване и самостоятелна подготовка, ще представят стандартизирани методи, използвани за изследователски и диагностични цели. Целта е да се демонстрира, че съвременните електронно микроскопски техники предлагат широк набор от подходи за анализи и покриват богат спектър от изследователски дейности в областта на медикобиологичните изследвания. Предвижда се и обучение в лабораторни условия за методологично овладяване на основните електронномикроскопски техники, организацията на работата и запознаване с мерките за безопасност в специализираните електронномикроскопски лаборатории

Annotation:

The program is designed for the multimedia and practical training of PhD students. Contemporary practical and theoretical aspects of transmission and scanning electron microscopy will be studied. The lectures are developed as the multimedia materials that will be provided to participants in the course of use and self-preparation and will present standardized methods used for research and diagnostic purposes. The aim is to demonstrate that modern electron microscopic techniques offer a wide range of analytical approaches and cover a wide range of research activities in the field of medical biochemistry. Laboratory training is also planned to methodologically master the basic electron microscopic techniques, work organization and familiarization with safety measures in specialized electron microscopic labs

 


Тема 4.6.10. МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА КАНЦЕРОГЕНЕЗАТА И НОВИ ПОДХОДИ

В ПРОФИЛАКТИКАТА, ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

MOLECULAR MECHANISMS OF CANCEROGENESIS AND NEW STRATEGIES

IN CANCER PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD

Тел. 02/9793678

E-mail: rialexandrova@hotmail.com


Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът ще запознае участниците с някои от известните механизми на канцерогенезата, вкл. туморната прогресия и спонтанната регресия, метастазирането (сигнални пътища, онкогени, тумор-супресорни гени). Ще бъдат разгледани in vitro и in vivo модели, както и основни принципи и методи в експерименталната онкология и онкофармакология. Вниманието ни ще бъде насочено към проблемите и предизвикателствата в съвременното лекарствено лечение на раковите заболявания (хетерогенност на раковите клетки, множествена лекарствена устойчивост, ракови стволови клетки, бягството на туморните клетки от имунния отговор). Ще бъдат представени обещаващи нови подходи за насочена терапия на неоплазиите, сред които приложение на моноклонални антитела, фотодинамична и бор-неутронна терапия, генна терапия, нанотехнологии. Специално място ще бъда отделено на новите възможности за ранна диагностика и профилактика.

Annotation:

The course will summarize the data available about molecular mechanisms (signal pathways, oncogenes, tumor suppressor genes) of cancerogenesis, tumor progression and spontaneous regression, metastases. In vitro and in vivo model systems, principles and methods in experimental oncology and oncopharmacology will be presented. Challenges in current cancer chemotherapy (heterogeneity of tumor cells, multidrug resistance, cancer stem cells, the escape of cancer cells from the immune system) and promising new strategies for targeted cancer treatment (application of monoclonal antibodies, photodynamic and boron neutron capture therapy, gene therapy, nanotechologies) will be one of the main topics. Special attention will be given to the new opportunities for early diagnosis and prevention.

Тема 4.6.11. УВОД В КЛЕТЪЧНОТО И ТЪКАННОТО ИНЖЕНЕРСТВО

INTRODUCTION IN CELL AND TISSUE ENGINEERING

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD

Тел. 02/9793678

E-mail: rialexandrova@hotmail.com


Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да запознае участниците с експерименталните модели и подходи в съвременното клетъчно и тъканно инженерство. Ще бъдат представени предимствата, предизвикателствата и перспективите пред тази нова и привлекателна област в биологията и медицината. Създаване на генетично манипулирани клетъчни линии и животни - защо "За" и кога "Против"? Могат ли стволовите клетки да помогнат в борбата срещу сърдечно-съдовите и раковите заболявания, диабета, невродегенеративните процеси? Защо не е лесно да бъдат изработени "изкуствени" органи и тъкани? Каква е ролята на нанотехнологиите? Това са само част от въпросите, които ще бъдат обсъждани в хода на курса. Специално внимание ще бъде отделено на хибридомната техника, създаването и приложението на моноклонални антитела, както и на възможното участие на мезенхимните стволови клетки в лечението на костни дефекти и ракови заболявания. Предвидени са демонстрации на методи за проучвания върху биосъвместимостта на нови материали.

Annotation:

The aim of the course is to present the experimental models and strategies in current cell and tissue engineering, the advantages, challenges and perspectives for this new and innovative field of bio-medical research. Development of genetically engineered cell lines and animal models. Why to say "Yes" and when to say "No"? Do stem cells can help us to faith against cancer, heart disease, diabetes, neurodegenerative disorders? Why is not so easy to prepare "artificial" organs and tissues? What is the role of nanotechnologies? These are some of the questions that will be discussed during the course. Special interest will be focused on hybridoma technique and preparation and application of monoclonal antibodies as well as on possible application of mesenchimal stem cells in the treatment of bone defects and cancer. Demonstration of some methods for biocompatibily assessment of new materials will be also performed.

Тема 4.6.12. ВИРУСИ И ИМУНИТЕТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

VIRUSES AND IMMUNITY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD

Тел. 02/9793678, Моб. 0889 654253; 0894 576686

E-mail: rialexandrova@hotmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът ще представи накратко биологията на вродения и придобития имунитет, ще бъдат разгледани клетките, молекулите и механизмите на клетъчния и хуморалния имунен отговор, системите за регулация и контрол на имунните процеси, както и участието на вирусите в някои имунопатологии (реакции на свръхчувствителност, имунни дефицити и др.). Как вирусите бягат от имунния отговор? Могат ли да отключат автоимунни реакции? Каква е ролята им при трансплантация на органи и тъкани? Част от лекциите ще запознаят курсистите с приложението на някои имунологични, молекулярно-биологични и генетични методи в експерименталната и клинична вирусологична практика. Специално внимание ще бъде отделено на предизвикателствата на нововъзникващите вируси, епидемиите и пандемиите, възможностите и перспективите пред неспецифичната и специфичната имунопрофилактика и имунотерапия на вирусните инфекции.

Annotation:

The course will briefly present the biology of innate and acquired immunity. Cells, molecules and mechanisms of cellular and humoral immune response, systems for regulation and control of immune processes, as well as the participation of viruses in some immunopathologies (hypersensitivity reactions, immune deficiencies, etc.) will be discussed. How do viruses escape the immune response? Can they trigger autoimmune reactions? What is their role in organ and tissue transplantation? Part of the lectures will acquaint students with the application of some immunological, molecular biological and genetic methods in experimental and clinical virological practice. Special attention will be paid to the challenges of emerging viruses, epidemics and pandemics, opportunities and prospects for non-specific and specific immunoprophylaxis and immunotherapy of viral infections.

Програма на курса:

1. Общ преглед на структурата и функцията на имунната система. Централни и периферни лимфоидни органи. Антигени и антитела. Главен комплекс за тъканна съвместимост. Имунен отговор. Видове. Кинетика на имунния отговор – 1 час.
2. Основни популации клетки на имуннаата система – 1 час.
3. Молекули на междуклетъчното взаимодействие. Рецепторни молекули. Адхезионни молекули. Цитокини - 1 час.
4. Неспецифични фактори на имунитета. Физиологични бариери. Клетъчни популации. Хуморални фактори. Система на комплемента. Вируси и интерферон - 1 час.
5. Антитяло-зависим клетъчен имунен отговор – 1 час.
6. Клетъчно-медииран имунен отговор – 1 час.
7. Имунно възпаление – 1 час.
8. Особености на антивирусния имунен отговор. Бягство на вирусите от имунния отговор – 2 часа
9. Вируси и клетъчна смърт. Апоптоза и автофагия – 1 час.
10. Имунологична толерантност и автоимунни реакции. Вируси и автоимунитет – 1 час.
11. Иммуни дефицити. HIV и СПИН – 1 час.
12. Участие на вируси в реакции на свръхчувствителност – 1 час.
13. Трансплантационен имунитет. Вируси и трансплантации – 1 час.
14. Туморна имунология. Онкогенни вируси и имунитет. Бягство на туморните клетки от имунния отговор – 1 час.
15. Микробиом – 1 час.
16. Регулация и контрол на имунния отговор – 1 час.
17. Имунологични и молекулярнобиологични / генетични методи във вирусологията – 2 часа.
18. Нововъзникващи и отново появяващи се вируси. Епидемии и пандемии – 4 часа
19. Специфична и неспецифична имунопрофилактика и имунотерапия на вирусните инфекции. Серуми. Моноклонални антитела. Ваксини. Адюванти. Имуноглобулинови препарати. Интерферон – 5 часа.
20. Вирусите като вектори за генната терапия – предимства и недостатъци. Онколитични вируси в лечението на раковите заболявания – 2 часа.

Тема 4.6.13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАРАЗИТ-ГОСТОПРИЕМНИК. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ

RELATIONSHIPS PARASIT-HOST. BASIC PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS, THERAPY AND PROPHYLAXIA OF PARASITOSES

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор

Prof. Svetlozara Lyubomirova Petkova, PhD

Тел. 02 9792311; GSM 0877417300

E-mail: svetlozarapetkova@abv.bg


Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на настоящия курс е да разшири познанията на докторанти /биолози, лекари, ветеринарни лекари и др./ в областта на паразитологията. Те ще се запознаят със съвременна апаратура и методи за диагностика на паразитозите както и с иновативни подходи за терапия и профилактика. Курсът е насочен към докторанти, работещи в областта на биологичните, медикобиологичните науки и ветеринарната медицина. Начинът на оценяване на придобитите знания ще бъде чрез провеждане на събеседване.

Тема 4.6.14. ИЗБРАНИ ТЕМИ ПО ПАТОБИОХИМИЯ

SELECTED CHAPTERS OF PATHOBIOCHEMISTRY

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

Prof. Radostina Ivaylova Alexandrova, PhD

GSM 0889 65 42 53; 0894 57 66 86

E-mail: rialexandrova@hotmail.com


Хорариум:

45 учебни часа

Анотация:

Предложеният курс ще запознае докторантите с молекулните механизми и патобиохимичните изменения, съпътстващи отклоненията в нормалната обмяна на въглехидрати, липиди, белтъци, нуклеинови киселини, жлъчни пигменти, порфирини. Ще бъдат проследени биохимичните отклонения при наследствени и придобити аномалии в нормалното функциониране на ензими, при хормонални смущения и при нарушения в съдържанието на витамини, микро- и макроелементи, при интоксикации с различни групи съединения. Специално внимание ще бъде отделено на молекулните основи, генетиката/епигенетиката и патобиохимията на социално значими заболявания (сърдечно-съдови, ракови, костно-ставни, невродегенеративни, диабет, имунопатологии). Част от лекциите ще бъдат посветени на сигналните пътища, засегнати при увреждане на клетката и нейните органели, активизирани в отговор на "стрес" сигнали, обуславящи процеса на стареене, както и смъртта на клетката. Изявата на патобиохимичните изменения ще бъде проследена (там където е възможно) на молекулно, клетъчно, органно/тъканно и организмово ниво, ще бъдат обсъдени съвременните подходи за профилактика, ранно идентифициране и лечение.

Annotation:

The proposed course aims to introduce students to the molecular mechanisms and pathobiochemical changes accompanying the deviations in the normal metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, bile pigments, porphyrins. Biochemical changes in congenital and acquired abnormalities in the normal functioning of enzymes; hormonal disorders; disturbed balance of vitamins, macro- and microelements as well as intoxications with different compounds will be discussed. Special attention will be paid to the molecular basis, genetics / epigenetics and pathobiochemistry of socially important diseases (heart disease, cancer, bone and joint diseases, neurodegeneration, diabetes, immunopathologies). Some of the lectures will focus on the signaling pathways involved in cell/ cell organelles damages, activated in response to "stress” signals, determining aging and cell death. Manifestation of pathobiochemical changes will be traced (where possible) at molecular, cellular, organ / tissue and organism level. Modem approaches for prevention, early identification/diagnosis and treatment will be also presented.