Вторият интердисциплинарен докторантски форум,

организиран от Център за обучение – БАН, събра 80 млади учени

ГАЛЕРИЯ