Лекционен курс: Пунктуация в писането и редактирането на научни текстове

Лектор:

Мария Петкова

Анотация:

В лекцията се дават практически насоки за ясна и надеждна пунктуация при писането и радакцията на научни текстове. Описани са основните правила за употреба на пунктуационните знаци, съвети за разделяне на текста на параграфи и за разликата в конвенциите за пунктуация във Великобритания и САЩ. Примерният материал е практически насочен и актуален.

Лекционен курс Умения за презентация

Лектор:

Мария Петкова

Анотация:

Целта на лекцията е да даде важни насоки за ефективно представяне на научна информация. Посочени са конкретни идеи за разработване на научното съдържание на постерна и устна презентации.