1.1. - ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА


Тема 1.1.1. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ НА КРИВИ И ПОВЪРХНИНИ В ПРОСТРАНСТВО НА МИНКОВСКИ

Лектор:

доц. д-р Величка Милушева

Assoc. prof. PhD Velichka Milousheva

Тел. 359 2 979 3822

E-mail: vmil@math.bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае слушателите с диференциалната геометрия на криви и повърхнини в 3-мерното пространство на Минковски. В началото на курса се въвеждат основните понятия, свързани с метриката в пространство на Минковски, като се разглеждат подробно пространствено-подобни, време-подобни и светлинно-подобни вектори и подпространства с техните свойства. Специално внимание се отделя на видовете изометрии в пространство на Минковски. Въвежда се триедър на Френе за различните видове криви и се извеждат формулите на Френе. Изучават се планарни криви с постоянна кривина. Разглежда се локалната теория на пространствено-подобни и време-подобни повърхнини и се въвеждат понятията средна кривина и Гаусова кривина за такива повърхнини. Дава се класификация на пространствено-подобни и време-подобни омбилични повърхнини. Разглеждат се трите вида ротационни повърхнини в пространство на Минковски.

Необходими предварителни знания:

Класическа диференциална геометрия в Евклидово пространство.

Тема 1.1.2. РАЗСЛОЕНИЯ И СВЪРЗАНОСТИ

Лектор:

проф. дмн Йохан Давидов

Prof. D.Sc. Johann Davidov

Тел. 359 2 979 3800

E-mail: jtd@math.bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции

Анотация:

Основната цел на курса е да се въведат класовете на Чърн на комплексните векторни разслоения в термините на формите на кривината като се използва подхода на Чърн-Вейл. В началото на курса се излагат основни факти за векторните разслоения. Подробно се разглеждат понятията за свързаност върху векторно разслоение и кривина на свързаност. Специално внимание се отделя на холоморфните векторни разслоения. Разглеждат се хиперплоското и универсалното разслоения, като се изчисляват техните пространства от холоморфни сечения, както и формите им на кривината относно свързаността на Чърн. Прави се кратък преглед на теорията на кохомологиите на де Рам и класовете на Чърн се въвеждат като елементи на тези кохомологии. Накрая се пресмятат класовете на Чърн на някои конкретни разслоения.

Необходими предварителни знания:

Основни факти за гладките и комплексни многообразия.

Препоръчана литература:

1. Ф. Гриффитс, Дж. Харрис, Принципы алгебраической геометрии, Москва, Мир, 1982.
2. Дж. Милнор, Дж. Сташеф, Характеристические классы, Москва, Мир, 1979.

Тема 1.1.3. ПОЛУПРОСТИ АЛГЕБРИ НА ЛИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Лектор:

проф. Владимир С. Герджиков

Prof. Vladimir S. Gerdjikov

Тел. 0896 768 638

E-mail: vgerdjikov@bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти по теоретична физика и математика и е одобрен от Центъра за обучение на БАН. Неговата задача е да изложи теорията на полупростите алгебри на Ли с цел докторантът да може свободно да работи с техните базиси на Картан-Вайл, както и да усвои основните понятия: корневи и теглови системи, свойства и построяване на крайномерните неприводими представяния. Следващата цел е построяването на градуирани алгебри на Ли и свързаните с тях алгебри на Кац-Муди. Тези знания са основни в редица раздели на съвременната теоретична физика. На тях се базират съвременните подходи към безкрайномерните напълно интегрируеми Хамилтонови системи, към редица актуални проблеми на квантовата механика и статистическата физика и др.

Необходими предварителни знания:

Линейна алгебра и матрично смятане, начални знания за групите и алгебрите на Ли, като структурни константи, експоненциално изображение и т.п.

Препоръчана литература:

1. S. Helgasson. Differential geometry, Lie groups and symmetric spaces. Academic Press, 1978.
2. M. Goto, F. Grosshans. Semisimple Lie algebras, Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics vol 38 (M. Dekker Inc., New York and Basel 1978).
3. A.O. Barut and R. Raczka. Theory of Group Representations and Applications. (World Scientific, Singapore 1986).
4. Н. Бурбаки. Группы и алгебры Ли, глава 4-6, (Мир, Москва, 1972).
5. Н. Бурбаки. Группы и алгебры Ли, глава 7-8, (Мир, Москва, 1978).

Тема 1.1.4. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ

DATA COLLECTION, PROCESSING AND ANALYSIS

Лектор:

гл.ас. д-р Асен Чорбаджиев

assist. Prof. Phd Assen Tchorbadjieff

Тел. +359892059070

E-mail: atchorbadjieff@math.bas.bg

Хорариум:

20 часа лекции + 20 часа комютърен практикум

Анотация:

Съвременните научни изследвания силно зависят от анализа на данни. За тази цел събирането и обработката на все повече качествени експериментални данни придобива особена важност. Липсата на познания и знания и умения в работата с данни често могат да подложат на изпитание и провалят всеки съвременен научен експеримент. Затова целта на този курс ще бъде насочена за подготовка на докторанти физика,химия, биология и науки за земята, икономика и социология за работа с данни, тяхната точната класификация, обратка и основните методи за анализ. Курсът се състой от обяснителни лекции и практични компютърни упражнения на R. Курсът ще бъде разделен на следните теми:
- Типове данни, вероятност и вероятностни разпределения. Основни понятия. 5+4 часа
- Оценки и доверителни интервали. Риск. 2+2 часа
- Параметрични и непараметрични тестове. 2+2 часа
- Времеви редове 3+3 часа
- Линейна и GLM регресиии. 3+3 часа
- Дисперсионен анализ. Клъстеризации. 2+2 часа
- Подготовка на експеримента и качество на данни. Откриване и премахване на Outliers. 2+2 часа
- Автоматизирани статистически пресмятания. 0+1 час
- Тематична работа. Изпит.

Annotation:

The dependence of contemporary scientific research on data is growing quickly. For this reason the importance of high quality data acquisition and processing of experimental data is critically crucial. The lack of knowledge and experience could put in challenge and to fail every scientific experiment nowadays. For this reason this course is focused on teaching of graduate students in physics, chemistry, biology, earth science, economics and sociology for work with real data, their classification, processing and the main methods for analysis. The classes consist of explanatory lectures and practical computer exercises with R. The main topics are:
- Data types, probability and main distributions. Basic topics. 5+4 hours
- Estimates and intervals. Risk. 2+2 hours
- Parametric and non-parametric tests. 2+2 hours
- Time series 3+3 hours
- Linear and GLM regression. 3+3 hours
- Dispersion analysis. Clustering. 2+2 hours.
- Experiment preparation and data quality. Detection and removal of outliers. 2+2 hours.
- Automatic statistical computations. 0+1 hours
- Tematic work. 1+1 hours.

Необходими предварителни знания:

Програмиране на R (предимство, не е задължително)

Препоръчана литература:

Edward W.Frees; Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. (1993)
George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel; Time Series Analysis, (1970)
Ton J. Cleophas, A. H. Zwingerman, et.al.; Statistics Applied To Clinical Trials, (2009)
Robert I. Kabacoff ; R in Action; (2011)

 


1.2. - ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА

INSTITUTE OF MECHANICS


Тема 1.2.1. ДИНАМИЧНИ ОСНОВИ НА НАНО-БИОТЕХНОЛОГИИТЕ

DYNAMICAL BASES OF THE NANO-BIOTECHNOLOGIES

Лектор:

Проф. дн Светослав Г. Николов

Prof. D.Sc. Svetoslav G. Nikolov

Тел. 979 6411

E-mail: S.Nikolov@imbm.bas.bg

Хорариум:

20 часа лекции, 10 часа практически занятия

Анотация:

От началото на 21 век, в лабораторните изследвания се използват високи технологии позволяващи събирането и получаването на данни да става много по-бързо от времето необходимо за обработка и интерпретиране. Това поставя въпроса как да се визуализират, моделират и предсказват тези данни, с цел изясняване кои част от веригите на ДНК контролират различните химични процеси на живота.
В този 30 часов курс докторантите по биологично насочени интердисциплинни науки ще се запознаят със съществущите генни и протеинни банки в Интернет. Ще научат какви са основните изисквания към тези бази от данни и как те могат да се използват в техните бъдещи изследвания. Използването на динамичните системи и теорията на хаоса заемат основно място в нано-биотехнологиите. Причина за това е, че биологичните процеси, такива като: генната регулация (траскрипция), синтезирането на протеини, взаимодействие между различните молекули и др., са комплексни и се описват с помощта на многомерни динамични системи. Докторантите ще научат как се използват теоретичните модели за изследване, предсказване и интерпретация на биологичните феномени на молекулно и клетъчно ниво.
Прaктическите занятия включват използването на продукта MATLAB за числено решеване на динамични системи и 2D (или 3D) визуализиране на техните решения. Работа в Интернет, чрез извличане на ДНК и РНК вериги от генната банка NCBI (National Center for Biotechnology Information). Обработка на данните с помощта на MATLAB.
С този курс се добиват нови техники и знания за изследване, анализиране и прогнозиране на данни от вериги и клетъчни сигнални пътеки. С тези знания става възможно съвременното разбиране на механизмите на редица тежки заболявания – HIV инфекцията, рака и др.

Тема 1.2.2. КЛЕТЪЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОДИНАМИКА

CELLULAR AND MOLECULAR BIODYNAMICS

Лектор:

Доц. д-р Вълко Петров

Valko Petrov, Ph.D, Senior Researcher

Тел. 979-64-43

E-mail: valko@imbm.bas.bg

Хорариум:

15 часа лекции и 15 часа упражнения

Анотация:

Целта на настоящия курс е да запознае бъдещите доктори (по биологично насочени интердисциплинни науки) с основните физични понятия и математични методи за анализ на динамични задачи, възникващи в съвременната молекулярна биология, както и да им осигури придобиването на начални знания и умения в работата с необходимите софтуерни средства. Това включва компютърно моделиране в норма и патология както на проблеми на клетъчния енерго- и масо- обмен, осъществявани от метаболитните пътеки в клетката, така и тези на информационен обмен посредством сигналните пътеки в нея. Във физико-математичен план разглежданията се провеждат в термините на теорията на динамичните модели с различна степен на идеализация в зависимост от характера на физиологичните задачи: от хомогенни модели със средоточени параметри (например – задачи за клетъчно сигнализиране, клетъчно делене, нервна възбудимост и мускулно съкращение), през динамични такива с времезакъснение (например – задачи с обратни връзки в резултат на генна експресия), до нехомогенни модели с разпределени в пространството параметри ( например – задачи за вътрешно-клетъчно структуриране, туморен растеж, разпространение на акционен потенциал и разпространение на сърдечен пулс). Особено внимание се отделя на физиологичната и медицинска интерпретация на резултатите от решаваните динамични задачи с оглед на съвременните молекулярни разбирания в онкологията, неврологията и кардиологията, придобили особена актуалност след дешифрирането на човешкия геном в 2000 година.

Тема 1.2.3. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИ НАНОМАТЕРИАЛИ

MECHANICS OF THE RIGID NANOMATERIALS

Лектор:

чл.-кор. Ангел Балтов

Prof. Anguel Baltov, Correspondent Member of the BAS

Тел. 986 1734

E-mail: baltov@eagle.cu.bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции

Анотация:

Курсът има за цел да запознае слушателите му с някои основни проблеми на механиката на твърдите наноматериали. Принципи на моделирането им. Термодинамични схеми. Отчитане на физико-химични процеси, температура, влажност, агресивни среди, повърхностни взаимодействия между наночастиците и ограждащия ги материал. Приложения за кристални наноматериали, композитни материали с включения от наночастици и композитни материали, армирани с нанотръбички.

Тема 1.2.4. МЕХАНИКА НА ВЪГЛЕРОДНИ НАНОСТРУКТУРИ И БИОМЕМБРАНИ

MECHANICS OF CARBON NANOSTRUCTURES AND BIOMEMBRANES

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

доц. д-р Васил М. Василев

Assoc. Prof. Vassil M. Vassilev, Ph.D.

Тел. +359 2 979 64 78

E-mail: vasilvas@imbm.bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции

Анотация:

Този курс от лекции е едно въведение в континуалната механиката на въглеродните наноструктури и биомембраните. Оказва се, че въпреки твърде различна физическа и химическа природа на тези два типа нано-мащабни структури, всяка една от тях може да се разглежда като двумерен еластичен континуум. Това е така, защото се наблюдава, че и двата споменати типа структури имат еластично поведение в широка област и геометрията на атомната или молекулярна им решетка, съответно, остава двумерна в континуална граница дори и след деформирането им вследствие на външни въздействия.
Конкретните проблеми, предвиждани да бъдат разгледани в курса са: механика на двумерен еластичен континуум, чието механично поведение се характеризира с няколко материални константи; аналитично описание на цилиндрични и аксиалносиметрични равновесни форми на въглеродни нано-тръбички и биомембрани, подложени на постоянно хидростатично налягане; равновесни форми на червени кръвни клетки; деформация на инжектирани клетки, прилепнали към плосък твърд субстрат; свръзки на въглеродни нано-тръбички с графинов лист или други въглеродни нано-тръбички.

Abstract:

This lecture course is an introduction to the continuum mechanics of carbon nanostructures and biomembranes. Despite of the different physical and chemical nature of these two types of nano-scale structures, it turns out that each such structure can be regarded as two-dimensional elastic continuum. This is because both of the foregoing structures are observed to exhibit elastic behaviour within a large scale, in continuum limit the geometry of the respective atomic or molecular lattices being two-dimensional even after a significant deformation due to external excitations.
The particular problems envisaged to be addressed in this course are: mechanics of two-dimensional elastic continuum whose mechanical behaviour depends on a few material constants; analytic description of cylindrical and axisymmetric equilibrium shapes of carbon nano-tubes and biomembranes subjected to hydrostatic pressure; equilibrium shapes of red blood cells; deformation of injected cells adhering to flat rigid substrates; junctions of carbon nano-tubes to graphene sheet or to other carbon nano-tubes.

Тема 1.2.5. БИОРЕОЛОГИЯ, ХЕМОРЕОЛОГИЯ И ХЕМОДИНАМИКА

BIORHEOLOGY, HEMORHEOLOGY AND HEMODYNAMICS

Лектор:

проф. д-р Надя Антонова

Секция: Биомеханика

Prof. Dr. Nadia Antonova

Department: Biomechanics

Тел. +359 2 979 6413; 979 6421

E-mail: antonova@imbm.bas.bg

Хорариум:

30 часа лекции

Анотация:

Целта на курса е да запознае с предмета, основите, основните проблеми и задачи от съвременното развитие на био- и хемореологията и хемодинамиката, теоретични и експериментални, физични и математични методи, понятия и модели за анализ на задачи за деформацията при натоварване и течение на биологични материали и течности, в т.ч. и на кръвта и нейните формени елементи, както и факторите и явленията, които ги определят. Целта на курса е да предостави съвременни знания и да подчертае най-големите открития в областта на биореологията, хемореологията и хемодинамиката. Курсистите ще усвоят опит при провеждането на някои типове реологични експерименти, ще анализират биореологичните и хемореологични данни чрез конститутивни модели и изясняват ролята на хемореологичните нарушения за нарушенията на хемодинамиката, както и за епидемиологията и прогнозата при изследването на различни видове заболявания. От друга страна, курсът цели да мотивира бъдещите докторанти да задълбочат изследванията извън рамките на това, което е известно, като реологичните аспекти на агрегацията на червените кръвни клетки, трансмиграцията на белите кръвни клетки в тъканите и активиране на тромбоцитите в условията на срязващо течение, както и предизвикателствата за разработване на експериментални техники, теории, диагностични тестове и терапевтични процедури, допринасящи за изясняване механизмите на тези нарушения чрез подобряване избора на терапевтичен и превантивен подход при болни с различни заболявания.

Курсът ще бъде полезен за докторанти в областта на природните интердисциплинарно ориентирани биологични и медицински науки, както и за изследователите, които желаят да придобият по-богат опит и да провеждат фундаментални изследвания в областта на биореологията, хемореологията и хемодинамиката.

Abstract:

The course aims to provide the subject, fundamentals, major problems and tasks of the modern development of Bio- and Hemorheology and Hemodynamics, theoretical and experimental, physical and mathematical methods, concepts models and analysis tasks for deformation under load and shear flow of biological materials and fluids, including and blood and its formed elements and the factors and processes that define them. The course aims to provide contemporary knowledge and to emphasize the greatest discoveries in the field of Biorheology, Hemorheology and Hemodynamics. Ph D Students will acquire experience in conducting certain types of rheological experiments, analyze biorheological and hemorheological data through constitutive models and clarify the role of hemorheological disturbances for breaches of hemodynamics as well as epidemiology and prognosis in the study of various diseases. On the other hand, the course aims to motivate prospective graduate students to further research beyond what is known as the rheological aspects of aggregation of red blood cells, transmigration of white blood cells in tissues and activation of platelets in a shear flow as and challenges for the development of experimental techniques, theories, diagnostic tests and therapeutic procedures that contribute to elucidate the mechanisms of these disorders by improving the selection of therapeutic and preventive approach in patients with various diseases.

The course will be useful for PhD Students in the field of natural interdisciplinary oriented biological and medical sciences as well as to researchers who wish to acquire a more extensive background and to do fundamental research in the area of biorheology, hemorheology and hemodynamics.


Тема 1.2.6. УЛТРАЗВУКОВО ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

ULTRASONIC NON-DESTRUCTIVE TESTING OF THE MATERIALS

Лектор:

Assoc. Professor Aleksandar Popov, PhD

Тел. 0887844046

E-mail: alpopov@abv.bg

Хорариум:

30 часа

Анотация


Тема 1.2.7. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАНИ МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF CONTROLLLED MECHANICAL SYSTEMS

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Доц. д-р Петко Кирязов

Assoc. Professor Petko Kiriazov, PhD

Тел. 02-979-6467

E-mail: kiriazov@imbm.bas.bg

Хорариум:

30 часа

Анотация

Annotation


Тема 1.2.8. БОРДОВИ ИНЕРЦИАЛНИ НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ

AIRBORN STRAP-DOWN INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS

Лектор:

Доц. д-р Валентин Пенев

Assoc. Professor Dr. Valentin Penev

Тел. +359 2 979 64 20

E-mail: v.penev@imbm.bas.bg

Хорариум:

18 часа лекции, 12 часа практически занятия

Информация

Information


Тема 1.2.9. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА БОРДОВАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЛА

ANALYSYS AND SYNTESYS OF FLIGHT CONTROL SYSTEM OF UAV

Лектор:

Доц. д-р Валентин Пенев

Assoc. Professor Dr. Valentin Penev

Тел. +359 2 979 64 20

E-mail: v.penev@imbm.bas.bg

Хорариум:

18 часа лекции, 12 часа практически занятия

Информация

Information


Тема 1.2.10. БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ КАТО ОБЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

DYNAMICS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE - SUBJECT OF CONTROL

Лектор:

Доц. д-р Валентин Пенев

Assoc. Professor Dr. Valentin Penev

Тел. +359 2 979 64 20

E-mail: v.penev@imbm.bas.bg

Хорариум:

18 часа лекции, 12 часа практически занятия

Информация

Information


Тема 1.2.11. АВИАЦИОНЕН ТРЕНАЖОР

FLIGHT TRAINERS

Лектор:

Доц. д-р Валентин Пенев

Assoc. Professor Dr. Valentin Penev

Тел. +359 2 979 64 20

E-mail: v.penev@imbm.bas.bg

Хорариум:

18 часа лекции, 12 часа практически занятия

Информация

Information


Тема 1.2.12. ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

EMBEDDED FLIGHT CONTROL SYSTEMS OF UAV

Лектор:

Доц. д-р Валентин Пенев

Assoc. Professor Dr. Valentin Penev

Тел. +359 2 979 64 20

E-mail: v.penev@imbm.bas.bg

Хорариум:

18 часа лекции, 12 часа практически занятия

Информация

Information

 


1.3. - ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

INSTITUTE OF ROBOTICS


Тема 1.3.1. ОСНОВИ НА ПАТЕНТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УМЕНИЕТО ДА СЕ ИЗОБРЕТЯВА

FUNDAMENTALS OF PATENT LAW AND ABILITY TO INVENTED

This course may also be held in English, upon request.

Лектори:

Акад. Чавдар Руменин

Acad. Chavdar Roumenin

Проф. д-р Сия Лозанова

Prof. Siya Lozanova, PhD

Секция "Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката"

Department "Sensors and Control-Measurement technology in Robotics and Mechatronics"

Тел. 870 33 61

E-mail: roumenin@bas.bgslozanova@icsr.bas.bg

Хорариум:

20 часа лекции

Анотация:

В рамките на този лекционен курс докторантите се запознават с основните принципи и правила, заложени в Националното и Европейското патентно законодателство и Закона за авторското право и сродните му права. Придобиват се умения за формулиране критериите, задължителни за наличие на изобретателско решение. Изясняват се практическите особеностите при оформянето на патентните заявки във формат 1. устройства или апарати, 2. методи и подходи и 3. комбинацията метод и устройство. Чрез конкретни примери се илюстрира многообразието от изобретателски задачи и способите за тяхното решаване. Дава се съвременен анализ за психологическата нагласа и предпоставките, пораждащи иновационната хипотеза, нейното съзряване, умението да се прилагат принципите на т.н. "отвъдхоризонтно виждане" и "мозъчната атака", и апробация на крайното решение. Предоставя се подробна информация за спецификата на изобретателския маниер за оценка на научните резултати с цел използването им за създаването на изобретения.
При желание от страна на докторантите да подготвят свои изобретателски заявки, се предвижда консултантска помощ и съдействие от страна на лекторите и екипа на Иновационния център на ИСИР.

Основни теми в Програмата на курса:

Тема 1.3.2. КАК ДА СЕ ФОРМУЛИРАТ И ОФОРМЯТ ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ, ИЗВОДИТЕ

И ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ТРУДОВЕ И НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

HOW TO FORMULATE THE GOALS, OBJECTIVES, CONCLUSIONS

AND CONTRIBUTIONS IN PHD THESISES AND SCIENTIFIC PAPERS

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Акад. Чавдар Руменин

Acad. Chavdar Roumenin

Секция "Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката"

Department "Sensors and Control-Measurement technology in Robotics and Mechatronics"

Тел. 870 33 61

E-mail: roumenin@bas.bg

Хорариум:

20 часа лекции

Анотация:

На докторантите се разясняват уменията и техниките при оформянето на дисертационни трудове. Описват се конкретни начини за формулиране на целите и произтичащите от тях задачи в дисертационния труд. Дават се примери на най-често допусканите грешки и подходите за тяхното преодоляване. Особености при извеждането на приносите в дисертации и научни публикации. Типично допускани грешки и средства за отстраняването им. Публичната защита на дисертационния труд като единство на научна компетентност и сценично поведение и обучителни техники за придобиването им. Диалогът лектор-аудитория и психоанализ на обратната връзка докторант-жури-аудитория. Особености на устното представяне на доклади на научни форуми. Убедителност и вербално поведение. Продължителността на изложението – специфика и закономерности.

Основни теми в Програмата на курса:

Тема 1.3.3. МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА (БИО)ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

MODELING AND CONTROL OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES

This course may also be held in English, upon request.

Лектори:

проф. д.н. Велислава Любенова

Prof. Velislava Lyubenova, DSc

Секция "Мехатронни био/технологични системи"

Department "Mehatronic bio/technological systems"

Тел. +359 885 504 228

E-mail: v_lubenova@hotmail.com

Проф. д-р Мая Игнатова

Prof. Maya Ignatova, PhD

Секция "Мехатронни био/технологични системи"

Department "Mehatronic bio/technological systems"

Тел. +359 887 332 99

E-mail: maya.ign@gmail.com

Хорариум:

20 часа лекции, 10 часа упражнения

Анотация:

Курсът е предназначен за подготовка на специалисти и докторанти (инженери, инженер–технолози и биотехнолози) от специалностите 5 Технически науки, професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика". Целта на курса е запознаване със съвременни методи за моделиране, мониторинг и управление на (био)технологични процеси. Ще бъдат проследени всички етапи от проектирането на една съвременна система за пряко цифрово управление: изграждане на база данни; създаване на (био)технологични модели и модели за управление; структурна и параметрична идентификация на моделите; извеждане на софтуерни сензори на неизмерими променливи и параметри на базата на свързани с тях измервания в реално време; изграждане на линеаризиращи системи за нелинейни обекти и тяхното приложение за синтез на адаптивно управление. Всеки един от етапите ще бъде илюстриран с примери. Предвиждат се лабораторни упражнения по използване на програмен пакет за идентификация и оптимизация разработен на базата на еволюционни алгоритми. В лабораторните упражнения докторантите допълват, систематизират и задълбочават лекционния материал.

Основни теми в Програмата на курса:

Тема 1.3.4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ НА РОБОТИ И МАНИПУЛАТОРИ

IDENTIFICATION AND RECOGNITION OF ROBOTS AND MANIPULATORS

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Проф. д-р инж. Роман Захариев

Prof. Roman Zahariev, PhD

Тел. 359 02 8723571

E-mail: roman.zahariev@abv.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да се получат достатъчно знания за да се анализира необходимата информация за изследване и калиброване на обекта – роботизирана мехатронна система. За постигането на поставената цел е описан процесът на създаване на адекватен модел, отразяващ реалното състояние и функции на изследвания обект. Направен е избор на подходящ математичен апарат за описание и изследване на модела. Анализирани са кинематичните и динамични характеристики на сегментите на мехатронната система, като е показана нейната структура. Описан е и процесът на механо-математичното моделиране, използван за описанието на регионалната й структура на манипулатора, като са разгледани отделно процесите на моделиране на глобалната и локалната кинематични системи. Разгледани са и въпросите за използване на сензорната информация на робота с оглед идентифициране на неговите механични характеристики и използването й в процеса на калиброване на манипулатора. В рамките на мехатронната роботизирана система са показани възможностите да се води процес на идентификация на механичната структура и разпознаването й при организирането на оптимално управление в реално време със зададени предварително определени рестрикции.
Програмата е предназначена за обучение на докторанти, специалисти в областта на създаване и изследване на мехатронни системи, роботи и манипулатори.

Основни теми в Програмата на курса:

Тема 1.3.6. МОДЕЛИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЧОВЕК-РОБОТ

MODELLING OF HUMAN-ROBOT SYSTEMS

This course may also be held in English, upon request.

Лектор:

Доц. д-р Мая Димитрова

Assoc. Prof. Maya Dimitrova, PhD

Тел. 359 882 866 270

E-mail: maya.dimitrova.ir@gmail.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Съвременната роботика навлиза широко в ежедневието на човека, което прави задачата за проектиране на една система човек-робот много по-неопределена. Роботите притежават по-висока степен на автономност от преди, което изисква поведенчески подход за интерпретиране на взаимодействието човек-робот. Предложеният курс представя една палитра от когнитивни и поведенчески модели, които имат приложение в проектирането на автономни роботи за различни цели и за бъдещото развитие на "персонализираната роботика". "Агентността" на робота е свързана с други автономни агенти в информационните системи като автобиографичните уеб агенти и персонализираните интерфейси. Антропоморфността на робота е анализирана от функционална гледна точка – дали има когнитивни функции или само изпълнителни. Отделено е внимание на ролята и възможностите на социалната роботика сега и в бъдеще. Практическите семинари са посветени на интерпретация на поведението на реализирани роботи от гледна точка на вградените в тях когнитивни и поведенчески модели.
Програмата е предназначена за обучение на докторанти, специалисти в областта на роботиката, информационните технологии,компютърните и когнитивните науки.

Основни теми в Програмата на курса:

Annotation:

Modern robotics enters widely the daily life of people, which makes the task for design of a human-robot system more under-defined. Robots possess much higher degree of autonomy than before, which requires behavioral approach for interpretation of the human-robot interaction. The proposed course presents a palette of cognitive and behavioral models applicable to the design of autonomous robots for different purposes and for the future development of “personalized" robotics. Robot “agency" is being related to other autonomous agents in the information systems such as the autobiographical web agents and the personalized interfaces. Robot anthropomorphism is analyzed from a functional perspective – whether it has cognitive functions, or solely executive. Special attention is devoted to the role and potential of social robotics now and in the future. The practical seminars are devoted to interpretation of the behavior of existing robots implementing different cognitive and behavioral models. The program is designed to train graduate and PhD students in robotics, information and communication technologies, computer and cognitive sciences.

 


1.4. - ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ

INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATION

TECHNOLOGIES


Тема 1.4.1. ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ

С РАЗРЕДЕНИ МАТРИЦИ

NUMERICAL SOLUTION METHODS FOR SYSTEMS

WITH SPARSE MATRICES

Лектор:

Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов

Тел. 979-6699, 979-6611

E-mail: margenov@parallel.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

В курса се разглеждат числени методи и алгоритми за решаване на системи от линейни алгебрични уравнения с разредени матрици. Акцентира се на приложения свързани с реализацията на метода на крайните елементи (МКЕ) и метода на крайните разлики (МКР). Като правило, тези системи са с много голяма размерност. За тяхното решаване са създадени специализирани методи, които в максимална степен отчитат структурата на разреденост в програмата са включени преки и итерационни методи. Специално внимание се отделя на тяхната алгоритмична реализация. Пради се сравнителен анализ на изчислителната сложност. Това дава възможност да се разбере по-добре областта на ефективно приложение на различните методи при решаване на реални задачи. Курсът е предназначен за докторанти, които се интересуват от съвременните достижения в областта на научните изчисления и техните приложения в естествените науки, инженерната практика и при решаване на задачи свързани с опазване на околната среда.

Тема 1.4.2. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЗАМЪРСИТЕЛИ

ВЪВ ВЪЗДУХА

COMPUTER MODELLING IN AIR POLLUTION PROBLEMS

Лектор:

Доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев

Dr. Krassimir GEORGIEV, Assoc. Prof., IPP – BAS

Тел. 979 6612

E-mail: georgiev@parallel.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Настоящият курс включва основните методи на компютърно моделиране, свързани с дикретизацията на непрекъснати модели, методи и алгоритми. За пълноценно усвояване на учебния материал са нужни познания по линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ, числени методи и програмиране.
Комютърното моделиране е съвременна и бързо развиваща се област със сериозни приложения в различни области на познанието (информатика, инженерни науки и практика, екология, биология и др.). Това е една интердисциплинарна област, в която се използват познания от приложната математика, информатиката и различните предметни области, за които стана дума по-горе. Значението на компютърното моделиране нарастна особено в полселдните години с бързото развитие на нови изчислителни системи, като многопроцесорните последователни компютри, векторните и/или паралелни компютри с обща и разпределена памет, клъстерите от работни станции и др. Разгледаните в настоящия курс теми ще дадат на докторантите основни, а в някои области и по-задълбочени познания, в тази важна област на съвременната информатика и ще им даде възможност в бъдещата си практическа дейност да използват съвременните достижения в тази област.

Тема 1.4.4. ГРИД

GRID

Лектор:

Доц. д-р Емануил Йорданов Атанасов

Dr. Emanouil Iordanov Atanassov, Assoc. Prof.

Тел. 979 6793

E-mail: emanouil@parallel.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът цели да запознае участниците с операционна система Linux и възможностите за използване на изчислителния Грид за научни пресмятания и съхранение на данни. Достъпът до Грид инфраструктурата, която е базирана на операционна система Linux и софтуер с отворен код, е безплатен за български академични потребители и осигурява възможност за използване на общо над 2000 CPU и над 200 TB storage.
В световен мащаб Грид се използва за изчисления в областите на квантовата химия, изчислителната механика, геофизиката, ядрената физика, екологията, финансовата математика и други области, където са налага използване на значителен изчислителен ресурс или съхранение на големи количества данни. Курсът ще включва начално запознаване с възможностите на операционната система Linux: Инсталиране на операционна система Linux, основни административни команди, инсталиране на пакети (rpm) и поддържане на системата yum, използване на потребителската bash обвивка. След това се преминава към въпросите на инсталиране и конфигуриране на допълнителен софтуер с командите configure, make и make install и компилиране на собствен код върху Linux. Ще бъде предоставен достъп за изпълнение на паралелни и последователни задачи върху високопроизводителен Грид клъстер.
Възможностите на Грид средата ще бъдат изучени в следната последователност - получаване на достъп до Грид; Възможности на Грид за съхранение на данни; изпълнение на изчислителни задачи върху Грид; начини за получаване на информация за състоянието на системата и помощ при възникване на проблеми: Акцентът е върху използване на възможностите на Linux и Грид като потребители, като се предвижда курсистите да тестват наученото върху наличните ресурси. След приключване на курса участниците се очаква да могат да стартират собствени програми върху Linux клъстери и Grid и да имат начални познания по администриране на Linux до степен да могат да го използват върху собствената си работна станция. От участниците се изисква да познават поне един език за програмиране. Курсът ще включва курсова работа.

Аnnotation:

The aim of the course is to acquaint the participants with the operating system GNU/Linux and the opportunities of the computational Grid for scientific computations and data storage. The access to the Grid infrastructure, which is based in our case on the operating system Linux and open source software, is free for academic use by Bulgarian scientists and students and offers up to 2000 CPUs and 200 TB of storage. The computational Grids are used by applications from the domains of quantum chemistry, computational mechanics, geophysics, high-energy physics, ecology, financial mathematics and many others, when high amount of computational and storage capacity is required. The course includes introduction to the operating system Linux: installation, basic commands, installation of rpm packages, bash shell scripting. The procedures for installing additional software and then for compiling own codes will be considered. Access for execution of sequential and parallel jobs on a high performance cluster will be provided.
The opportunities of Grid computing will be studies in the following sequence: obtaining access to the Grid, using the Grid for storage, execution of computational tasks, obtaining information about the Grid and problem resolution procedures. The accent is on the use of the Grid as users, rather than administrators and the participants will be testing their codes on the available Grid resources. After completing the course the participants should be able to start their own programs on Linux clusters and Grids and should have enough knowledge of the GNU/Linux OS in order be able to manage their own workstations. The participants must have knowledge of at least one popular programming language, for example C, JAVA, Fortran. The course will include a course work.

Тема 1.4.6. ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

DESIGN OF INTERNET APPLICATIONS

Лектор:

Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов

Professor, D.Sc. Todor Atanassov Stoilov

Тел. 979 27 74

E-mail: todor@hsi.iccs.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да даде знания на обучаваните за съставяне, конфигуриране, пускане и поддържане на приложения, работещи в средата на Интернет. Тежестта на обучението е насоченa към създаването, поддържането и развиването на Web сайтове с различни функционални възможности: динамични страници, база данни, алгоритмичен сървър. Изучава се класическият сайт със статична, представителна информация; сайт, поддържащ база от данни за реализиране на каталожни системи, резервационни системи, електронни магазини; сайт за целите на on-line управлението и по-сложна алгоритмична обработка. Изучават се начини за проектиране на бази от данни, определяне на структурата на таблиците, ключовете, релациите. Показват се начини за работа на Web сървъра с базите от данни. Разработват се примери като сайт за кандидатстване за работа, съставящи основното системно-алгоритмично решение на каталожни и справочни информационни системи.

Тема 1.4.7. СЪВРЕМЕННИ ПРЕПРОГРАМИРУЕМИ ПРИБОРИ

CONTEMPORARY REPROGRAMABLE DEVICES

Лектор:

Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов

Professor, D.Sc. Todor Atanassov Stoilov

Тел. 979 27 74

E-mail: todor@hsi.iccs.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да формира у обучаваните един по-широк поглед в областа на съвремените препрограмируеми прибори. Тежестта на обучението е насоченa към създаване и развитие на умения, позволяващи изграждане на апаратни, високо технологични устройства в различни области на икономиката и стопанството. Разглеждат се свойствата, структурата и характерните особености на CPLD и FPGA приборите. Разработват се примери с помоща на които се изучават средствата и начините за практическото им използване като основни градивни блокове при проектиране на модерни електронни системи и управляващи устройства с повишена комплексност, функционална интеграция, компактност и ниски цени. Курсът е предназначен за докторанти, които се интересуват от достиженията в областта на съвременната елементна база и нейното приложение в инженерната практика.

Съдържание на темите застъпени в курса

Тема1 Въведение в цифровите програмируеми прибори
В рамките на темата се разглеждат предпоставките за появата и развитието на цифровите програмируеми прибори

Тема2 CPLD серия ХС 9500
В рамките на темата се разглеждат архитектурата и характерните особености на програмируеми прибори от семейството ХС9500 и техните ниско волтови модификации.

Тема3 CPLD серия CoolRunner
В рамките на темата се разглеждат архитектурата и характерните особености на програмируеми прибори от семейството XPLA3.

Тема4 CPLD серия CoolRunner-ІІ
В рамките на темата се разглеждат архитектурата, функционалния блок, макроклетката, свързващата матрица и апаратни особености на семейството и тяхното практическо използване.

Тема5 Използване на CPLD тип CoolRunner-II за проектиране на устройства с ниска консумация
В рамките на темата се разглеждат методите и средствата за намаляване на консумираната мощност при проектиране на апаратни устройства с прибори от това семейство.

Тема 6 FPGA Spartan-3
В рамките на темата се разглеждат архитектурата и характерните особености на програмируеми прибори на SRAM-базирани FPGA на Xilinx входно изходен блок (IOB), цифрово управляем импеданс (DCI), CLB, блокова RAM памет, специализирани умножители, Digital Clock Manager (DCM), цифров Синтезатор на Честота (DFS) и др.

Тема7 Защитата на проектите от неправомерен достъп
В рамките на темата се разглеждат методите и средствата на които трябва да се обърне внимание при разработване на практически проекти с препрограмируеми прибори за да се минимизира възможноста от неправомерен достъп до тях от трети, не ауторизирани за целта лица.

Тема 1.4.8. VHDL - ЕЗИК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ЦИФРОВИ УСТРОЙСТВА

VHDL DIGITAL DESIGN LANGUAGE

Лектор:

Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов

Professor, D.Sc. Todor Atanassov Stoilov

Тел. 979 27 74

E-mail: todor@hsi.iccs.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да формира у обучаваните един по-широк поглед в областа на HDL езиците от високо ниво, предназначени за описание и проектиране на системи и устройства. Тежестта на обучението е насоченa към създаване и развитие на умения, позволяващи изграждане на архитектури и модели с различни нива и степен на абстракция. Разглеждат се характерните особености при описание на апаратни структури и извьршване на имитационно моделиране и формална верификация на проекти. Разработват се примери с помоща на които се добиват практически умения за осьществяване на структурен синтез по поведенческо описание, генериране на тестове и документиране на проекта. Курсът е предназначен за докторанти, които се интересуват от езици за проектиране моделиране и синтез на различни електрони устройства в инженерната практика.

Тема 1.4.9. ВГРАДЕНИ ПРОЦЕСОРИ

EMBEDDED PROCESSORS

Лектор:

Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов

Professor, D.Sc. Todor Atanassov Stoilov

Тел. 979 27 74

E-mail: todor@hsi.iccs.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да формира у обучаваните един по-широк поглед в областа на едно от най переспективните приложения на съвременните FPGA прибори -изграждането на различни по сложност и бързодействие вградени, микропроцесорни ядра. Обучението в тази област е насочено към създаване и развитие на умения, позволяващи изграждане на архитектури и модели на апаратно ориентирани платформи на паралелни алгоритми и на "системи върху кристал" (System on Chip) в пределите на един FPGA прибор. Разглеждат се примери с помоща на които се добиват умения относно практическото синтезиране, моделиране и формална верификация на проекти реализрани на базата на вградени програмни микропроцесорни ядра. Курсът е предназначен за докторанти, които се интересуват от възможностите методите и начините за практическо реализиране на вградени, в рамките на един FPGA прибор микропроцесорни ядра.

Тема 1.4.10. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА СЕНЗОРНА ИНФОРМАЦИЯ

ADVANCED SENSOR INFORMATION PROCESSING

Лектор:

Доц. д-р Кирил Методиев Алексиев

Dr. Kiril Metodiev Alexiev, Assoc. Prof.

ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 2, София 1113

Тел. 979 66 20

E-mail: alexiev@bas.bg

Хорариум:

40 учебни часа

Анотация:

В настоящия курс се разглеждат съвременни методи, използвани за обработка на сензорна информация. Курсът включва методи за откриване на траектории, методи за оценяване състоянието на динамични системи, методи за обработка на отделни изображения и видеопоследователности. Теоретическите методи се разглеждат в контекста на решаване на конкретни приложни задачи като например: откриване и съпровождане на нелинейни и негаусови динамични обекти, подобряване на изображения, анализ на изображения, намиране на контури и характерни точки в изображения, възстановяване на 3D сцена по 2D изображения, повишаване на разрешаващата способност на оптическите сензори, откриване на лица, разпознаване/класификация на лица и др. Курсът е предназначен за докторанти, интересуващи се от съвременното състояние в посочената област. Очертан е и кръгът от нерешени проблеми в приложения като интелигентни системите за наблюдение, телемедицината, "умни" къщи, интелигентни транспортни системи, обработка на мултимедийна информация и др.

Тема 1.4.12. УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА РОБОТИ И НА ДРУГИ МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ

REAL TIME CONTROL OF ROBOTS AND OTHER MECHATRONIC SYSTEMS

Лектор:

Проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 2, София 1113

Тел. 873 15 09, 979 27 23

E-mail: dkarast@iinf.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Настоящият курс има за цел да запознае докторантите, младите научни работници и всички, които проявяват интерес към тази тематика. Курсът представлява въведение в принципите за работа в реално време, операционни системи за реално време, езици за програмиране на промишлени роботи. Разглеждат се апаратни средства, програмно осигуряване, датчици и сензори, комуникационна среда. Дават се примери със специализирани роботи, адаптивно управление, управление на други мехатронни системи. Посочени са практически реализации.

Тема 1.4.13. ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

INTERNET TECHNOLOGIES FOR SYSTEM MANAGEMENT

Лектор:

Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов

Professor, D.Sc. Todor Atanassov Stoilov

ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 2, София 1113

Тел. 979 27 74

E-mail: todor@hsi.iccs.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да даде знания на обучаваните зауправление на мрежови ресурси, мрежови операции и комуникационни технологии. Информационни протоколи, базирани на TCP/IP протоколния стек се анализират и изследват. Изучават се различните нива на функционалност, протоколни параметри, архитектура и структура на слуйебните пакети. Курсът дава знания за управление на системи в мрежова среда, за тестване и диагнистика на мрежови операции. Йерархия на архитектурите, видовете пакети и режими на работа се оценяват и изучават.

Annotation:

This course is an introduction to network management, network operations and communication technologies. The information protocols, based on the TCP/IP protocol stack are under consideration. The different levels of functionalities, protocol parameters and architectures are studied. The course gives ground for system management in network environments, testing and diagnoses of network operations. Hierarchy of architectures, packets, cells are evaluated and learned.

Тема 1.4.14. СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ ЗА СИНЕРГЕТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ, КОНФЛИКТИ И ПАРАДОКСИ

ADVANCED THEORIES FOR SINERGETIC INFORMATION FUSION AND DECISION MAKING

UNDER UNCERTAINTY, CONFLICT AND PARADOXES

Лектор:

Доц. д-р Албена Пламенова Чамова

Dr. Albena Plamenova Tchamova, Assoc. Prof.

ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 2, София 1113

Тел. 979 66 20

E-mail: tchamova@bas.bg

Хорариум:

20 учебни часа

Анотация:

В настоящия курс се разглеждат класическите и най-съвременните, мощни теории и подходи за синергетично обединяване, анализ и интерпретация на данни и информация, получени в среда от множество разнородни сензори. Сензорната информация в най-общ вид е неточна, непълна, носеща незнание, конфликти и/или парадокси, а съществуващите модели за нейното описание и анализ са двусмислени и размити. Незнанието, конфликтите и парадоксите са характеристика на повечето възможни реални сценарии и тяхната адекватна обработка трябва да бъде инкорпорирана във всяка система за наблюдение, стремяща се да създаде достоверен модел на реалния свят. Основната цел е да се разкрие същността на наблюдаваните/съпровождани обекти/процеси/тенденции, отличаваща ги от всички други, формирана като йерархично подредена съвкупност от атрибути в различни нива на абстракция. Курсът е предназначен за докторанти, интересуващи се от модерните съвременни достижения в посочената област,както и от нейните приложения в системите за наблюдение, медицината, разпознаването на обекти, зрителните възприятия и др.

Тема 1.4.15. ВЪВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ

INTRODUCTION TO PARALLEL COMPUTING

Лектор:

Доц. д-р Тодор Василев Гюров

Associate professor, Dr. Todor Vassilev Gurov

ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 2, София 1113

Тел. 979 66 39

E-mail: gurov@parallel.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът има за цел да запознае докторантите с паралелните архитектури и алгоритми, като включва и практически занятия с използване на стандарта за паралелно програмиране MPI. Той покрива:
Дисциплината е подходяща за докторанти с интереси в програмирането и/или използването на съвременни високопроизводителни компютърни системи, включващи в себе си и графични карти (в нашия случая NVIDIA Tesla M2090) и/или Intel Xeon Phi копроцесори.
Задължително е докторантите да имат основни познания по един от езиците за програмиране C/C++, Fortran или JAVA. Плюс е познаването на операционна система Linux.

Annotation:

The course aims to acquaint the PhD students with parallel architectures and algorithms. It also includes practical exercises using standard parallel programming MPI. The course covers: The course is suitable for PhD students with an interest in programming and/or the use of modern HPC systems incorporating GPU cards (in our case NVIDIA Tesla M2090) and/or Intel Xeon Phi coprocessors.
It is imperative that doctoral students have a basic knowledge of programming languages C/C ++, Fortran or JAVA. Plus a knowledge of the operating system Linux.

Тема 1.4.16. МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ

OPTIMIZATION METHODS

Лектор:

Доц. д-р Васил Георгиев Гуляшки

Dr. Vassil Georgiev Guliashki, Assoc. prof.

ИИКТ-БАН, ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 2, София 1113

Тел. 979 3425

E-mail: vggul@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Целта на курса е да даде знания за методите, техниките и подходите за еднокритериална и многокритериална оптимизация. Тези познания биха били полезни на всички, които желаят да решават оптимизационни задачи. Курсът е полезен за инженери, икономисти, лица вземащи решения при управлението на предприятия и производствени процеси, експерти в районирането, разпределението на ресурси, секционното разпределение на населението при гласуване, както и за всички други експерти, които решават реални оптимизационни задачи в тяхната дейност.
При еднокритериалната оптимизация се започва с условията за оптималност, последователно се разглеждат методите за решаване на оптимизационни задачи без ограничения, методите за задачи с ограничения от тип равенства, методите за задачи с ограничения от тип неравенства, методите за задачи с линейни ограничения и методите за задачи с нелинейни ограничения. Разглеждат се и метаевристични алгоритми за глобална оптимизация. Накрая се разглеждат въпроси от математическото моделиране. При многокритериалната оптимизация се започва с основни понятия и дефиниции (Парето оптималност) и с условията за оптималност. След това се разглеждат методи без предпочитания, априорни методи, апостериорни методи и интерактивни методи. Накрая се разглеждат методите от многокритериалния анализ Електре и Прометей.
За упражнения се използват MATLAB и MuPAD.

Annotation:

The aim of this teaching course is to provide knowledge about the methods, techniques and approaches for single and multiple objective optimization. This knowledge could be useful for everybody, who intend to solve optimization problems. The course is useful for engineers, economists, persons making decisions (decision makers) in the management of enterprises and production processes, for experts in distributing districts, resources, distribution of peoples in vote sections, as well as for all kinds of experts, who solve real optimization problems in their activities.
The material about the single criterion optimization starts by consideration of optimality conditions, after that the methods for solving optimization problems without any constraints, the methods for problems with constraints from type equalities, the methods for problems with constraints from type inequalities, the methods for problems with linear constraints and the methods for problems with nonlinear constraints are consecutively considered. Also metaheuristic methods for global optimization are considered. At the end some aspects of mathematical modeling are considered.
The multiple objective optimization starts by introduction of basic notions and definitions (Pareto optimality), as well as by the optimality conditions. After that are considered no- preference methods, a priori methods, a posteriori methods and interactive methods. At the end are considered the multi-criteria analysis methods Electre and Promethee.
The exercises are based on the use of MATLAB and MuPAD.