Кариерен център

Мисия на центъра:

Да бъдем активни участници в процеса на изграждане на общество, основано на знанието, като:

 • стимулираме усъвършенстването на докторанти като висококвалифицирани, конкурентоспособни и информирани млади експерти;
 • подпомагаме ефективния трансфер на експертни знания на докторанти в бизнес практиката.

За кого сме полезни

 • Настоящи докторанти (редовна, задочна и свободна докторантура) към научните звена при БАН
 • Кандидатстващи докторанти към научните звена при БАН
 • Завършили докторанти към научните звена при БАН
 • Студенти, интересуващи се от разработването на докторантура към научните звена при БАН
 • Млади учени към научните звена при БАН
 • Представители на бизнес практиката, желаещи да осъществят връзка с научните звена при БАН за съвместна дейност

Основна дейност

 • Организиране на обучителни семинари и уебинари с гост-лектори за подпомагане на научното и кариерно развитие на докторантите и младите учени в БАН (над 40 организирани събития за периода 2010-2022г.). Събитията са безплатни и със свободен достъп. Пълните записи от тях, както и снимков материал се публикуват в албуми на Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН.

  От 2021г. семинарите/уебинарите са организирани в регулярно провеждащи се тематични серии:
  • "Моите стъпки към успешна кариера" (първа проведена серия 2021г.) – успели учени споделят своя път, премеждия и трудности, за да помагат на по-младите си колеги в кариерното ориентиране и планиране.
  • "Писане и управление на успешни научни проекти" (първа проведена серия 2021-2022г.) – експертни лекции от специалисти с богат проектен опит, споделяне на опит от успешни проекти от страна на докторанти и млади учени, представяне на конкретни възможности за участие в конкурси.
  • "Академия за меки умения (Soft skills)" (първа проведена серия 2022г.) – практически обучения за ефективна комуникация на наука, управление на стреса: баланс работа/личен живот, лидерски умения, работа в екип, креативно мислене и др.
  • "Наука, иновации и бизнес" (първа серия Пролет 2023г.) – съвместна серия събития с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК на УНСС https://iccd.unwe.bg/) - уебинари и срещи на студенти, докторанти и млади учени от БАН и УНСС с преподаватели и експерти в областта на предприемачеството, стартъп и иновациите, с представители на бизнеса и трансфера на технологии – млади предприемачи, бизнес-ментори, с представители на организации, свързани с възможности за финансиране и развитие на иновации и др.
 • Участие в организирането на регулярно провеждащия се Интердисциплинарен докторантски форум (от 2016г.) на Център за обучение при БАН, – предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации, имащ за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на научно знание и комуникацията с колеги.

 • Популяризиране сред докторанти и млади учени на полезна и актуална информация за възможности за стипендии, мобилност, участие в проекти, специализации, стажове, мрежи за научни и професионални контакти, конкурси за награди и др.

 • Кариерно консултиране, информиране и ориентиране.

Дейности към EURAXESS

Контакти

гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова
Моб.: 0888 26 9004    e-mail: vnedevabas@gmail.com

гл. ас. д-р Шазие Юсеин-Мяшкова
Тел.: 02/979-26-61 e-mail: shazi@abv.bg

https://www.facebook.com/careercenterbas/